Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Algebra for Engineers, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA117G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Algebra för ingenjörer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-08-15
 • Fastställd: 2011-06-07
 • Senast ändrad: 2013-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall förvärva grund för fortsatta studier i matematik, naturvetenskap och teknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna lösa elementära ekvationer
- kunna utföra enkla beräkningar med komplexa tal
- kunna lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- kunna lösa enkla problem med hjälp av exponential- och logaritmfunktioner
- kunna lösa enkla linjära ekvationssystem med användning av Gausselimination
- kunna utföra enkla räkningar med matriser och beräkna determinanter upp till ordning tre.
- kunna använda skalärprodukt och kryssprodukt av vektorer för enkla tillämpningar på linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet

Innehåll

Moment 1 (4 hp):
- Matematisk notation och metoder: Summanotation, aritmetisk och geometrisk summa, geometriska serier
- Talsystemen: Heltal, rationella tal, reella och komplexa tal.
- Olikheter och ekvationer. Absolutbelopp.
- Elementära funktioner: trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner.
- Polynomdivision, faktorsatsen, nollställen.

Moment 2 (3 hp):
- Linjära ekvationssystem.
- Matrisalgebra och determinanter.
- Vektorer med geometriska tillämpningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rodhe-Sollervall
 • Titel: Matematik för ingenjörer
 • Upplaga: 5 eller 6

Referenslitteratur

 • Författare/red: Adams, R.A.
 • Titel: Calculus, A Complete Course
 • Förlag: Pearson/Addison-Wesley
Kompletterande material från institutionen.