Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Algebra for Engineers, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA117G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Algebra för ingenjörer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-08-15
Fastställd: 2011-06-07
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall förvärva grund för fortsatta studier i matematik, naturvetenskap och teknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna lösa elementära ekvationer
- kunna utföra enkla beräkningar med komplexa tal
- kunna lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- kunna lösa enkla problem med hjälp av exponential- och logaritmfunktioner
- kunna lösa enkla linjära ekvationssystem med användning av Gausselimination
- kunna utföra enkla räkningar med matriser och beräkna determinanter upp till ordning tre.
- kunna använda skalärprodukt och kryssprodukt av vektorer för enkla tillämpningar på linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet

Innehåll

Moment 1 (4 hp):
- Matematisk notation och metoder: Summanotation, aritmetisk och geometrisk summa, geometriska serier
- Talsystemen: Heltal, rationella tal, reella och komplexa tal.
- Olikheter och ekvationer. Absolutbelopp.
- Elementära funktioner: trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner.
- Polynomdivision, faktorsatsen, nollställen.

Moment 2 (3 hp):
- Linjära ekvationssystem.
- Matrisalgebra och determinanter.
- Vektorer med geometriska tillämpningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Rodhe-Sollervall, Matematik för ingenjörer, 5 eller 6

Referenslitteratur

Adams, R.A., Calculus, A Complete Course, Pearson/Addison-Wesley

Kompletterande material från institutionen.