Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Calculus for Engineers, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA118G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Analys för ingenjörer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-08-15
 • Fastställd: 2011-06-07
 • Senast ändrad: 2013-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna beräkna enkla gränsvärden
- inneha grundläggande kunskaper om derivator
- kunna använda derivator för att lösa enkla optimeringsproblem
- inneha grundläggande kunskaper om integraler och primitiva funktioner
- kunna beräkna vissa enkla integraler samt känna till några tillämpningar av integration
- kunna lösa vissa enkla differentialekvationer

Innehåll

- Introduktion till gränsvärden och kontinuitet.
- Derivator och tillämpningar av derivator
- Enkla optimeringsproblem för funktioner av en variabel
- Grafritning
- Integraler med elementära integrationsmetoder
- partialbråksuppdelning
- Enkla tillämpningar av integraler
- Grundläggande differentialekvationer

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriter finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rodhe-Sollervall
 • Titel: Matematik för ingenjörer
 • Upplaga: 5 eller 6

Referenslitteratur

 • Författare/red: Adams, R.A. , Essex, C.
 • Titel: Calculus, A Complete Course
 • Upplaga: 7th edition