Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Calculus for Engineers, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA118G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Analys för ingenjörer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-08-15
Fastställd: 2011-06-07
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna beräkna enkla gränsvärden
- inneha grundläggande kunskaper om derivator
- kunna använda derivator för att lösa enkla optimeringsproblem
- inneha grundläggande kunskaper om integraler och primitiva funktioner
- kunna beräkna vissa enkla integraler samt känna till några tillämpningar av integration
- kunna lösa vissa enkla differentialekvationer

Innehåll

- Introduktion till gränsvärden och kontinuitet.
- Derivator och tillämpningar av derivator
- Enkla optimeringsproblem för funktioner av en variabel
- Grafritning
- Integraler med elementära integrationsmetoder
- partialbråksuppdelning
- Enkla tillämpningar av integraler
- Grundläggande differentialekvationer

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriter finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Rodhe-Sollervall, Matematik för ingenjörer, 5 eller 6, 9789189104013

Referenslitteratur

Adams, R.A. , Essex, C., Calculus, A Complete Course, 7th edition