Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling, 7,5 hp

Environmental Science BA (B), Sustainable Procurement, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX032G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Hållbar upphandling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2013-11-12
 • Senast ändrad: 2013-11-12
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om potentialen med hållbar upphandling kopplat till hur politiska beslut om miljömål kan genomföras. Kursen syftar vidare till att förmedla grundläggande kunskaper rörande möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kursen ska leda till att studenten utvecklar en god förmåga att utifrån ett systemperspektiv integrera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska kunskaper för att praktiskt tillämpa hållbar upphandling.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för vad som avses med miljöanpassad, socialt ansvarsfull och hållbar upphandling
- översiktligt beskriva hållbar upphandling som styrmedel för att genomföra politiska miljömål
- redogöra för möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling
- översiktligt beskriva processerna inom hållbar upphandling, från behovsanalys, till genomförande av upphandling, anskaffning, användande och slutligen uppföljning
- kritiskt granska genomförda upphandlingar
- utforma miljökriterier och sociala krav till upphandlingar

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöpolitiska mål i praktiken genomförs i upphandlingsprocessen. Centralt i kursen är processen från politiska och organisatoriska beslut, via behovsanalys, marknadsanalys och upphandling, till anskaffning, användning och slutligen uppföljning. Grundläggande kunskaper om utformning av miljökriterier och sociala krav, samt utvärderingsmetoder som livscykelkostnad ingår, liksom grundläggande kunskap om det juridiska ramverket för offentlig upphandling.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Sker genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

RAPP: Slutrapport, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

ÖVNI: Övningsuppgifter, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig examination och godkända projektrapporter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Riksrevisionen
 • Titel: Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv?
 • Förlag: RiR 2011:29. Stockholm. Riksdagens interntryckeri. ISBN 978 91 7086 271 7
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Ryding, S-O
 • Titel: Miljö-, ekonomiska och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Uppdrag åt Upphandlingsutredningen 2010
 • Förlag: Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1. Stockholm. AB Svenska Miljöstyrningsrådet. ISBN: 978-91-980168-2-6
 • Upplaga: 2012

Referenslitteratur

 • Författare/red: Commission Communication
 • Titel: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council: The European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions: Public procurement for a better environment (Impact assessment)
 • Förlag: COM 400 final, Bryssel.
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Europeiska kommissionen
 • Titel: Socialt ansvarfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling
 • Förlag: Europeiska kommissionen, Bryssel
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: PricewaterhouseCoopers
 • Titel: Collection of Statistical information on Green Public Procurement in the EU
 • Förlag: PricewatershouseCoopers, Significant and Ecofys.
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Socialdepartementet
 • Titel: Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling.
 • Förlag: Upphandlingsutredningen 2010. SOU 2013:12. ISBN 978-91-38-23893-6.
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Socialdepartementet
 • Titel: På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen.
 • Förlag: Upphandlingsutredningen 2010. SOU 2011:73. ISBN 978-91-38-23648-2.
 • Upplaga: 2011