Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Engelska AV, Litteraturteori II, 7,5 hp

English MA, Literary Theory II, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN012A
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Litteraturteori II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-08
 • Fastställd: 2011-04-20
 • Senast ändrad: 2015-03-06
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-09

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning. Litteraturer från afrikanska länder är särskilt uppmärksammade och deras historiska, idémässiga och även diasporiska kontexter.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs

- visa god förståelse av de historiska och idémässiga kontexter som kursens primära litteratur är en representation av
- identifiera, ge exempel och diskutera den primära litteraturen från ett postkolonialt perspektiv
- jämföra litteratur med hjälp av teman, teoretiska termer och begrepp som ingår i postkolonial teori, och begrepp som kolonialism, imperialism, postkolonialism och neo-kolonialism
- skriva en vetenskaplig uppsats som visar goda kunskaper om litteraturanalys och tillämpningen av relevanta teoretiska termer och begrepp
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial och dess primära och sekundära texter

Innehåll

Kursen består av:
Individuella uppgifter
Muntlig och skriftliga gruppdiskussioner
En vetenskaplig uppsats

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

undervisningen består av gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Chinua, Achebe.
 • Titel: Anthills of the Savannah
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 9780141186900
 • Kommentar: 240 sidorEller annan upplaga
 • Författare/red: Coetzee, J. M.
 • Titel: Foe
 • Förlag: Penguin
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 9780140299533
 • Kommentar: 160 sidor Eller annan upplaga
 • Författare/red: Loomba, Ania
 • Titel: Colonialism/Postcolonialism
 • Ort: New York/London
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2nd edition, 2005
 • ISBN: 978-0415350648
 • Kommentar: 272 sidor Andra upplagan är nödvändig / 2nd edition is necessary
 • Författare/red: Vera, Yvonne
 • Titel: The Stone Virgins
 • Ort: New York
 • Förlag: Farrar Straus and Giroux
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 9780374528942
 • Kommentar: 184 sidor
 • Författare/red: Zakes Mda
 • Titel: The Whale Caller
 • Förlag: Picador, Farrar Straus and Giroux
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: 230 sidor eller annan upplaga
Övrig information
Kursen är valbar inom Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.