Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp

Public Health Science MA, Selected review of literature I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH011A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Individuell ämnesfördjupning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-06
Fastställd: 2010-04-06
Senast ändrad: 2015-03-17
Giltig fr.o.m: 2015-06-30

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett eget valt problemområde göra litteraturstudier i ett ämne som är relevant till ditt kommande forskningsprojekt. De kunskaper som du inhämtar ligger till grund för ett självständigt arbete, samt en projektplan (inför det självständiga vetenskapliga arbetet på magisternivå i efterföljande delmoment).

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten visa:
- förmåga att identifiera behov av fortsatt forskning inom sin ämnesinriktning
- färdighet i att analysera och bedöma forskning relaterad till eget och andras
vetenskapliga arbeten
- förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar gällande sitt
eget vetenskapliga arbete samt på adekvat sätt redogöra för planering av detsamma
- förmåga att skriftligt sammanställa en litteraturöversikt och en projektplan
- visa medvetenhet om etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter på forskningsarbete
inom sin ämnesinriktning.

Innehåll

Ämnesfördjupning inför examensarbetet i magisterutbildning i Hälsovetenskap,
60 hp
Litteraturstudier inom valt ämnesområde
Problemformulering
Forskningsdesign

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

7,5 högskolepoäng, Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I. Examination sker genom skriftliga diskussioner, inlämningsuppgifter och skriftligt opponentskap. Obligatoriska uppgifter framgår av studiehandledningen.

4,0 hp Litteraturöversikt. Betygsskala A-F.
3,0 hp Projektplan. Betygsskala A-F.
0,5 hp Opponentskap. Betygsskala G-U.

Samtliga examinationer sker individuellt och skriftligt.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Armstrong, R., Waters, E., Jackson, N., Oliver, S., Popay, J., Shepherd, J., Petticrew, M., Anderson, L., Bailie, R., Brunton, G., Hawe, P., Kristjansson, E., Naccarella, L., Norris, S., Pienaar, E., Roberts, H., Rogers, W., Sowden, A. & Thomas, H.
Titel: Guidelines for Systematic Reviews of Health Promotion and Public Health Interventions. Version 2
Upplaga: October 2007.
Förlag: Melbourne University
Kommentar: Available online.

Författare/red: Backman, J.
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Codex - Regler och riktlinjer för forskning
Webbadress: Tillgänglig genom: http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml

Författare/red: Creswell, J.W.
Titel: Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: SAGE Publications Inc.

Referenslitteratur

Författare/red: Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T.
Titel: Grundläggande epidemiologi
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Elektronisk resurs. Tillgänglig genom: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789144053806_swe.pdf

Författare/red: Bryman, A.
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Liber

Författare/red: Day, R.A. & Gastel, B.
Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Patton, M.Q.
Titel: Qualitative Research & Evaluation Methods
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
Titel: Nursing Resarch: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Lippincott Williams & Wilkins

Författare/red: Yin, R. K.
Titel: Kvalitativ forskning från start till mål
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.