Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (B), Power Electronics, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET027G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Kraftelektronik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-09-01
Fastställd: 2012-10-25
Senast ändrad: 2015-12-28
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för behovet av kraftelektronik i det moderna samhället. Kursen ger studenten grundläggande förståelse av krafthalvledare, deras arbetsprinciper och nödvändiga styrkretsar samt hur de används i olika applikationer. Flera viktiga omvandlartopologier gäller för olika applikationer såsom strömförsörjning från nätet, spänningsomvandlare inom ett elektroniksystem, motordrivningar, högspänd likströmsöverföring, etc. beskrivs och analyseras. Studenten kan dessutom på en övergripande nivå konstruera en kraftelektronikapplikation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förklara behov av kraftelektronik i konsument- samt industriella applikationer,
- beskriva hur olika kraftelektronikkomponenter såsom dioder, bipolärtransistorer, MOSFETs, tyristorer, GTO, IGBT fungerar samt hur de används i verkliga kretslösningar,
- beräkna effektutveckling i ett elektroniksystem och konstruera ett kylsystem,
- förklara behov av magnetiska komponenter (transformatorer och induktorer) och dess funktion i kraftelektronik,
- dimensionera induktiva komponenter för omvandlare,
- välja lämplig omvandlartopologi beroende på applikation,
- designa en effektomvandlare för en given applikation,
- analysera olika omvandlares vågformer på in- och utgång och hur de påverkar sin omgivning,
- beskriva hur HVDC- och FACTS-system är uppbyggda.

Innehåll

Kursen är en grundläggande kurs i kraftelektronik och innefattar följande områden.
- Kraftelektronikkomponenter
- Gate/Bas drivkretsar
- En överblick över elektriska och magnetiska kretsar
- Värmeutveckling i elektronikkomponenter och kylning
- Diodlikriktare
- Nätfrekvens fas kontrollerade likriktning och tyristorstyrning
- Oisolerade och isolerade DC/DC spänningsomvandlare
- DC/AC omvandlare (Inverters)
- Mjukswitchade omvandlare
- Synkron likriktning
- HVDC (Högspänd likspänning)
- FACTS (Flexibla AC transmission system)

Behörighet

Elektroteknik GR (A): Ellära I, 7,5 hp samt Analog elektronik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av webbföreläsningar, övningar, simuleringar och laborationer på distans samt även laborationer vid en obligatorisk sammankomst på annan ort.

Kursen kräver tillgång till en dator med operativsystemet Windows med rättigheter att installera programvara.

Examination

0.0 hp, D101: Diagnostiskt test
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ned Mohan, Tore M.Undeland and William P.Robbins
Titel: Power Electronics, Converters, Applications and Design
Upplaga: 3e eller senare
Förlag: John Wiley and Sons

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.
När kursen ges som distanskurs krävs egen dator och tillgång till Internet via bredband. Laborationerna och projektet kräver också tillgång till dator med operativsystem Windows Professional och rättigheter att installera programvara. Den som inte senast kursvecka tre genomfört moment D101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.