Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Elektroteknik GR (A), Ellära I, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Circuit Theory I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET074G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ellära I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-05-20
 • Fastställd: 2011-06-07
 • Senast ändrad: 2015-10-06
 • Giltig fr.o.m: 2015-10-05

Syfte

Kursen är en inledande ellärakurs avsedd för fortsatta studier inom elektronik och elkraft. Kursen innefattar matematisk analys av elektriska kretsar och ger en grundläggande förståelse för passiva elektriska komponenter. Sinusformad växelspänning analyseras med jw-metoden och omfattar frekvensberoende kretsar. Kursen introducerar dessutom grundläggande begrepp och teori inom resonanskretsar, operationsförstärkare, transformatorn samt trefassystem som en grund för fortsatta studier inom dessa områden.

Lärandemål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna:
- diskutera centrala begrepp inom områdena elektrisk kretsteori och analog elektronik,
- exemplifiera vanliga analoga kopplingar med passiva komponenter, även frekvensberoende,
- använda matematiska metoder för konstruktion och analys av likströmsnät och växelströmsnät,
- beskriva grundläggande begrepp inom kretsar som inkluderar transformatorer,
- använda matematiska metoder för att modellera komplicerade kretsar som ekvivalenta tvåpoler, och
- demonstrera färdighet i elektrisk mätteknik.

Innehåll

Kursen omfattar:
• Likströmsnät: Grundläggande begrepp; Resistorer, spänningskällor och strömkällor; Ohms lag och Kirschhoffs lagar; Thévenin- och Nortonekvivalenter; Slinganalys, nodanalys och superposition; Effekt och anpassning; Mätteknik
• Växelströmsnät: Kapacitans och induktans; Upp- och urladdning av en kapacitans; Växelström; RC- och RL-kretsar; Visardiagram och jw-metoden; Effektanpassning; Effekttriangeln
• Introduktion till filter, resonanskretsar, operationsförstärkare, transformatorn samt trefassystem

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, ett diagnostiskt test. Du gör detta via ett webbgränssnitt. Adress framgår av välkomstbrev.

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar. Det betyder att utöver schemalagd tid måste studenten genomföra omfattande självstudier. Antalet lärartimmar för det specifika kurstillfället definieras i schemat. Alternativt ges kursen i distansform utan fysiska träffar utan med webbaserat material. I detta fall krävs egen dator och internetanslutning för att kunna följa kursen.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

D106: Diagnostiskt test, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L106: Laborationer med skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q106: Webbexamination, Likströmsnät, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q206: Webbexamination, Växelströmsnät, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q306: Webbexamination, Filter, operationsförstärkare, trefassystem, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0.0 hp, D106: Diagnostiskt test
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, Q106: Webbexamination, Likströmsnät
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, Q206: Webbexamination, Växelströmsnät
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, Q306: Webbexamination, Filter, operationsförstärkare and trefassystem
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L106: Laborationer med skriftlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört diagnostiskt test, moment D106, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

När kursen ges som distanskurs krävs tillgång till Internet via bredband.

Laborationerna kräver också tillgång till dator med Operativsystem Windows med rättigheter att installera program samt hårdvara.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: A. Alfredsson, R. K. Rajput
 • Titel: Elkretsteori
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 1 eller senare