Kemiteknik, Enhetsprocesser i massateknik I, 5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kemiteknik, Enhetsprocesser i massateknik I, 5 hp

Chemical Engineering, Unit Processes in Pulping I, 5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KTA023F
 • Forskarutbildningsämne: Kemiteknik
 • Nivå: Forskarnivå
 • Namn (inriktning): Enhetsprocesser i massateknik I
 • Högskolepoäng: 5
 • Ansvarig institution: Kemiteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-03-02
 • Fastställd: 2016-04-13
 • Senast ändrad: 2016-04-13
 • Giltig fr.o.m: 2016-03-02

Syfte

Kursen syftar till att ge de studerande en grundläggande förståelse inom kemisk och mekanisk massateknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
- beskriva olika vedslag och fibrers uppbyggnad, både kemiskt och fysikaliskt, samt förklara hur dessa relaterar till olika massaegenskaper
- beskriva apparatur och förklara de kemiska och fysikaliska grunderna för kemisk och mekanisk fiberfriläggning samt raffinering/malning
- beskriva apparatur och förklara de kemiska grunderna för kemikalieåtervinning, blekning av kemisk massa samt peroxid- och ditionitblekning av mekaniska massor
- beskriva mekanismerna för eftergulning av mekaniska massor
- beskriva mekanismerna för silning och fraktionering samt utföra enklare beräkningar av silningsresultat
- beskriva användning av mekaniska och kemiska massor i olika produkter
- beskriva styr- och reglerstrategier, vatten- och energibalanser samt miljöaspekter inom massaframställning.

Innehåll

Ved-, fiber- och massakaraktärisering
Kemisk och mekanisk fiberfriläggning. Raffinering
Kemikalieåtervinning
Silning och fraktionering
Peroxid- och ditionitblekning. Eftergulning
Blekning av kemisk massa
Styr- och reglerstrategier
Vatten- och energibalanser. Miljöaspekter
Användning av mekaniska och kemiska massor i olika produkter

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå, samt kan tillgodoräkna sig kursen i sin forskarutbildning.
(Äldre gymnasiebetyg)

Undervisning

Kursen ges vid behov helt på engelska. Om endast svenskspråkiga studenter deltar
kan kursspråket vara svenska, dock är allt kursmaterial skrivet på engelska.
Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och studiebesök.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Utdelat material

Sidan uppdaterades 2022-07-14