Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp

English BA (A), Business Writing II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN024G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Business Writing II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2016-05-31
 • Senast ändrad: 2016-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-14

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska vidareutveckla sin förmåga att förstå och producera skriven affärsengelska i olika typer av skriftlig affärskommunikation på engelska.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- förstå, känna igen och producera olika typer av affärsdokument skrivna på engelska
- känna igen och producera olika stilar (formell, informell, informativ och argumenterande) av skrivna engelska
- förstå aspekter av engelsk grammatik och visa förmågan att använda denna kunskap i skriftlig produktion på engelska
- visa förmågan att samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters skriftliga affärsengelska

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av skriftlig affärskommunikation på engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B alt Engelska 6 samt Engelska GR (A), Business Writing, 7.5hp
(OB 2)

Kursbeskrivning

Kursen består av fem delmoment. Varje delmoment fokuserar på en typ av affärskommunikation och en särskild aspekt av grammatik
(1) Dagordning och protokoll. Indirekt diskurs
(2) Formella och informella rapporter. Formell och informell språkanvändning
(3) Att skriva sammanfattningar. Avancerad meningsuppbyggnad
(4) Att skriva presentationer. Aktiva och passiva formar av språkanvändning
(5) Att skriva texter för publicering; att skriva texter för internet; effektiva formuleringar

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en IT-distanskurs med inga fysiska träffar. All skriftligt kommunikation sker i lärplattformen Moodle. Kursböcker, andra undervisningsmaterial och inspelade föreläsningar används i undervisningen. Virtuella seminarier kan förekomma.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat, vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom bedömning av de obligatoriska kursuppgifter som består av skriftliga uppgifter och gruppdiskussioner.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte ersätta något delmoment i Engelska GR (A), 30 högskolepoäng eller Engelska A, 20 poäng. Kursen ger därmed inte behörighet till högre nivåer.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Geffner, Andrea
 • Titel: Business English: The Writing Skills You Need for Today's Workplace
 • Förlag: Barron's Educational Series
 • Upplaga: 2010, 5:e upplaga
 • Författare/red: Talbot, Fiona
 • Titel: Make an Impact with your Written English
 • Förlag: Kogan Page
 • Upplaga: 2009, 3:a upplaga

Referenslitteratur

 • Författare/red: Taylor, Shirley
 • Titel: Model Business Letters, Emails and Other Business Documents
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: 2012, 7:e upplaga