Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JU003G
 • Ämne huvudområde: Juridik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Handelsrätt II
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Juridik 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2011-04-20
 • Senast ändrad: 2016-05-23
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursens mål är
- Att ge fördjupade kunskaper i sakrätt

- Att öka förståelsen av verkställighetsformerna utmätning och konkurs

- Att förstå sambandet mellan panträtten i fast egendom och exekutiv försäljning

- Att öka förståelsen för den internationella handelsrätten samt internationell
privat- och processrättsliga frågeställningar

- Att förmedla fördjupad insikt i EG-rätt

- Att ge kunskaper om modeller och metoder för att tolka avtal

- Att bredda kunskaperna inom arbetsrättens allmanna delar

- Att fördjupa insikterna inom värdepappersrätten

Lärandemål

Kunskap och förståelse.
Efter avslutad kurs förväntas studenten ha kunskap och förståelse om sambandet mellan de olika ingående rättsområdena, särskilt mellan sakrätt och exekution.

Färdighet och förmåga.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridiska frågeställningar inom de rättsområden som ingått i kursen samt analysera dessa.
Vidare skall studenten kunna analysera sakrättsliga problem samt med ledning av sina svar upprätta utdelningsförslag i konkurs samt räkna på medelsfördelning vid exekutiv försäljning av fast egendom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa insikt om rättsområdets ekonomiska betydelse i en marknadsekonomi utsatt för internationell påverkan.

Innehåll

Kursen inleds med en allmän genomgång av sakrätten. Därefter behandlas i huvudsak följande avsnitt
Sakrätt
Krediträtt
Konkurs
Utsökning
Panträtt i fast egendom
Fastighetsexekution
Borgenärsbrotten
Arbetsrätt
Internationell privat- och processrätt
EG-rätt
Värdepappersrätt
Avtalstolkning

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Även viss undervisning via nätet, med genomgång och feedback på ett stort antal övningsuppgifter samt utarbetande och presentation av en promemoria om ca fem sidor med fördjupning i en viss fråga inom ramen för kursinnehållet. All undervisning är frivillig förutom att det är obligatoriskt att skriva en promemoria.

Examination

1100: PM, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Skriftlig tentamen, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom skriftlig tentamen samt författande av promemoria.
Vid examinerande skriftlig tentamen används den vid tentamenstillfället gällande lagstiftningen.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Sveriges Rikes Lag
 • Ort: www.nj.se
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Helst i senaste upplagan
 • Kommentar: Alternativ lagbok: Sveriges lag, Studentlitteratur, helst i senaste upplaga.
 • Författare/red: Adlercreutz, A.; Gorton, L.
 • Titel: Avtalsrätt II
 • Förlag: Juristförlaget
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Distribueras via Studentlitteratur
 • Författare/red: Adlercreutz, A.; Mulder, B J.
 • Titel: Svensk arbetsrätt
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bernitz, U.; Kjellgren, A
 • Titel: Europarättens grunder
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Gorton, L.; Lindell-Frantz, E
 • Titel: Nationell rätt och internationella köpeavtal
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Heuman, L.
 • Titel: Specialprocess: Utsökning och konkurs
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Håstad, T.
 • Titel: Sakrätt avseende lös egendom
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jensen, U.
 • Titel: Panträtt i fast egendom
 • Förlag: Iustus förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lennander, G
 • Titel: Kredit och säkerhet
 • Förlag: Iustus förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mellqvist, M.; Persson, I
 • Titel: Fordran och skuld
 • Förlag: Iustus förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Seth, T.
 • Titel: Internationella affärstvister
 • Förlag: Iustus förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan