Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Introduction to Archives and Information Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK035G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-12-27
 • Fastställd: 2017-06-07
 • Senast ändrad: 2017-06-07
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i registrering och dokumenthantering ur ett nationellt och internationellt perspektiv, en förutsättning för vidare studier i ämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:
- tillämpa grundläggande teori, begrepp, definitioner och standarder inom registrering och dokumenthantering
- redogöra för och reflektera kring informationsförvaltningens syfte och uppgifter idag och i ett historiskt perspektiv
- beskriva det svenska arkivväsendets framväxt, organisation och uppgifter
- redogöra för internationella likheter och olikheter inom registrering och dokumenthantering

Innehåll

- Grundläggande arkiv- och informationsteori, begrepp och definitioner
- Förvaltningshistorik
- Informationsförvaltningens syften och organisation i organisationer och samhälle
- Det svenska arkivväsendets framväxt och organisation
- Internationella förhållanden och standarder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1 med muntlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

L101: Laboration med skriftlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1.5 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1 med muntlig presentation.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L101: Laboration med skriftlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, I201: Skriftlig inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A–E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anneli Sundqvist
 • Titel: Arkiv- och Informationsvetenskap: Formuleringen av en vetenskaplig disciplin. In P. Höij (Ed.), Information, förvaltning och arkiv - en antologi (Arkiv i Norrland 20) (pp. 8-31
 • Förlag: Härnösand: Landsarkivet i Härnösand.
 • Kommentar: Tillhandahålls i kursen
 • Författare/red: Anneli Sundqvist
 • Titel: Det svenska föreningslivet och dess arkiv
 • Förlag: Ramsele: SVAR.
 • Kommentar: Tillhandahålls i kursen
 • Författare/red: Eriksson, Johan
 • Titel: Öppna myndigheten: information och ärenden i e-förvaltningen
 • Förlag: Stockholm: SKL Kommentus
 • Kommentar: Ingår i flera kurser inom kurspaketet
 • Författare/red: Geijer, U., Lenberg, E., & Lövblad, H
 • Titel: Arkivlagen : en kommentar
 • Förlag: Stockholm: Norstedts juridik.
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor.
 • Förlag: Stockholm: Näringslivets arkivråd.
 • Kommentar: Ingår som litteratur i flera kurser inom kurspaketet
 • Författare: Thomassen, T
 • Artikeltitel: A First Introduction to Archival Science
 • År/Volym/nr/sidor: 2001/1/4, 373-385.
 • Tidskrift: Archival Science
 • Kommentar: Tillgänglig från bibliotekets databaser