Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp

Archival and Information Science BA (A), Registration and Records Management 1, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK036G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Registrering och dokumenthantering 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-12-27
 • Fastställd: 2017-06-07
 • Senast ändrad: 2017-06-07
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om registrering och dokumenthantering ur ett verksamhets- och professionsperspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för registratorns roll och professionens utveckling i relation till samhällets digitalisering
- Redogöra för principer för, registrering, diarieföring, metadatahantering i dokument- och ärendehanteringssystem
- Värdera kvalitet på klassificering och registrering ur ett sökbarhets- och tillgängliggörandeperspektiv

Innehåll

- organisationslära, organisations- och verksamhetsutveckling
- professionsutveckling
- grundläggande principer för registrering, klassificering och diarieföring
- grundläggande metadatahantering
- tillgängängliggörande och sökbarhet

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I101: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

L101: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S101: Seminarie 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1.5 hp, L101: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, S101: Seminarie 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A–E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ewa Larsson
 • Titel: Måste jag diarieföra det här?
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Författare/red: Johan Eriksson
 • Titel: Öppna myndigheten : information och ärenden i e-förvaltningen
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Kommentar: Ingår i flera delkurser i kurspaketet
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, 2016
 • Kommentar: Används i flera delkurser i kurspaketet
Ett urval av lämpliga artiklar om maximalt 200 sidor kan tillkomma