Elektronik AV, Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Elektronik AV, Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp

Electronics MA, Scientific Writing and Research Methods, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EL051A
 • Ämne huvudområde: Elektronik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vetenskapligt skrivande och metod
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-02-08
 • Fastställd: 2018-06-04
 • Senast ändrad: 2018-06-04
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter i vetenskaplig metod som möjliggör design, specifikation, utvärdering och analys av en applikation i förhållande till state-of-the art inom det specificerade området.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna
- presentera resultatet enligt givna instruktioner,
- formulera forskningsproblem,
- skapa projektplaner utifrån ett forskningsproblem,
- använda systematisk vetenskaplig metodik vid utvärdering av problemformuleringar, metoder och i analysen av det utvecklade inbyggda sensorsystemet,
- reflektera över olika vetenskapliga metoders styrkor och svagheter,
- diskutera etiska och samhälleliga aspekter i relation till projekt.

Innehåll

- Introduktion till vetenskaplig metodik
- Projektplanering utifrån en vetenskaplig problemformulering
- Aktuella trender
- Utvärdering av vetenskapliga metoder
- Vetenskapliga publikationer
- Vetenskapligt skrivande
- Projektrapportering
- Projektutvärdering

Behörighet

Elektronik AV, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med inledande föreläsningar, därefter genomförs seminarier och projektmöten där studenterna presenterar och diskuterar olika delar av kursen och progression i projektet.

Studentens arbetsinsats uppskattas till cirka 160 timmar.

Examination

P101: Rapport, skriftlig och muntlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S101: Seminarieserie, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2.0 hp, S101 Seminarieserie
Betyg Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, P101 Rapport, skriftlig och muntlig redovisning
Betyg A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Ett sammanvägt slutbetyg baseras på alla moment i kursen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Michael Alley
 • Titel: The Craft of Scientific Presentations - Critical steps to succeed and critical errors to avoid
 • Ort: New York, USA
 • Upplaga: Latest
 • Förlag: Springer
 • Författare/red: Micheal Alley
 • Titel: The Craft of Scientific Writing
 • Ort: New York, USA
 • Upplaga: Latest
 • Förlag: Springer

Referenslitteratur

 • Författare/red: David V. Thiel
 • Titel: Research Methods for Engineers
 • Upplaga: Latest
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Martha Davis
 • Titel: Scientific Papers and Presentations
 • Upplaga: Latest
 • Förlag: Elsevier Academic Press
Nuvarande litteraturlista kommer från EL034A och DT046A
Studenten söker själv relevanta forskningsartiklar och litteratur

Sidan uppdaterades 2022-07-14