Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp

Environmental Science BA (A), Sustainable Development - Introductory Course, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX023G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Hållbar utveckling - introduktionskurs
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-28
Fastställd: 2012-03-21
Senast ändrad: 2017-05-19
Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter kring begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.
- översiktligt beskriva metoder för att bedöma Hållbar utveckling.
- översiktligt redogöra för styrmedel för att uppnå en Hållbar utveckling.
- visa systemförståelse för begreppet Hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till området Hållbar utveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Skriftlig tentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Brorson, T, R. Almgren
Titel: ISO 14001 för små och medelstora företag
Upplaga: 2016
Förlag: SIS Förlag
Kommentar: 268 s.

Författare/red: Caradonna, J.L.
Titel: Sustainability : A history
Upplaga: 2016
Förlag: Oxford University Press Inc.

Författare/red: Karl-Henrik Robèrt et al.
Titel: Sustainability Handbook
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 204 pp.

Författare/red: Per Grankvist
Titel: CSR i praktiken
Upplaga: 2012
Förlag: Liber
Kommentar: 246 s.

Artiklar och kompendier kan tillkomma.

Övrig information

De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.
Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets antagningsordning.