Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp

Environmental Science BA (A), Sustainable Development - Introductory Course, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX023G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Hållbar utveckling - introduktionskurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-28
 • Fastställd: 2012-03-21
 • Senast ändrad: 2017-05-19
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter kring begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för begreppet Hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv.
- översiktligt beskriva metoder för att bedöma Hållbar utveckling.
- översiktligt redogöra för styrmedel för att uppnå en Hållbar utveckling.
- visa systemförståelse för begreppet Hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till området Hållbar utveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

1000: Övningsuppgifter del 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Övningsuppgifter del 2, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Tenta, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig tentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.

Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets antagningsordning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Brorson, T, R. Almgren
 • Titel: ISO 14001 för små och medelstora företag
 • Förlag: SIS Förlag
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: 268 s.
 • Författare/red: Caradonna, J.L.
 • Titel: Sustainability : A history
 • Förlag: Oxford University Press Inc.
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Karl-Henrik Robèrt et al.
 • Titel: Sustainability Handbook
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 204 pp.
 • Författare/red: Per Grankvist
 • Titel: CSR i praktiken
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 246 s.
Artiklar och kompendier kan tillkomma.