Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Database Systems, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV003G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Databaser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2017-06-16
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till databaser, hur man planerar, skapar och använder en databas. I kursen beskrivs en utvecklingscykel för implementering av databaser. Framförallt betonas utvecklingscykelns första steg, såsom kartläggning av olika intressenters krav och logisk design av databasen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du kunna
- redogöra för vanliga användningsområden för databaser,
- förklara grundläggande termer och begrepp gällande databaser,
- beskriva databashanteringssystem med egna ord,
- förklara och tillämpa centrala steg i utvecklingscykeln för databaser,
- skapa en konceptuella modell för en enklare databas,
- använda ett standardprogram för databashantering.

Innehåll

- Exempel på vanliga användningsområden för databaser
- Grundläggande begrepp och termer inom databasteknik.
- Orientering om olika typer av databashanteringssystem
- Databasers utvecklingscykel
- Orientering om datamodellering
- Sökning och hantering av data från olika publika informationskällor
- Utveckling och användning av enkla databasapplikationer avsedda för en användare.

Behörighet

Datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av ca 14% föreläsningar, 12% laborationer, 74% egna studier, laborationsförberedelser och självständigt arbete. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

L106: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L206: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L306: Laboration 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T106: Tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, L106: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L206: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L306: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T106: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAA03.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch
 • Titel: Databasteknik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1
 • Kommentar: Det går bra med senare upplaga.