Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Programming Methods II with Java, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV012G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Programmeringsmetodik II med Java
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2017-06-16
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap i objektorienterad programmering, med fokus på gränssnittsprogrammering. Kursen behandlar olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt med hjälp av Swing i Java. Kursen introducerar även databaskoppling för att ge kunskap om ett gränssnitts underliggande tekniker.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- konstruera program baserade på objektorienterad programmering,
- implementera egna klasser,
- utveckla grafiska användargränssnitt,
- använda in- och utmatningsfunktioner för skärm, tangentbord och textfiler på disk, och
- göra enklare databaskopplingar.

Innehåll

- Objektorienterad design och programmering
- Grafiska användargränssnitt
- Layoutmanagers och layouter
- Arv, polymorfism, dynamisk bindning
- Undantag (Exceptions)
- Trådar, synkronisering
- Filhantering och databaskoppling

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp, inkluderande Databaser, 7,5 hp, och Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av cirka: 12% föreläsningar, 10% laborationer, 6% seminarier. Cirka 72% av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt projektarbete, inläsning av litteratur, föreberelser för laboration, eget laborerande och tentamensförberedelser.
Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

L101: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1,5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3,0 hp, P101: Projekt
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3,0 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Skansholm J.
 • Titel: Java direkt med Swing
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004 (5:e upplagan) eller senare upplaga
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB04.