Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp

Criminology BA (B), Victimology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR014G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Viktimologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2010-02-26
 • Senast ändrad: 2017-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att introducera viktimologin som ett vetenskapligt område inom kriminologin. Därtill syftar kursen till att diskutera och problematisera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Redogöra för viktimologins framväxt och grundläggande begrepp.
- Redogöra för viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier, samt visa på förståelse för dess betydelse för brottsdrabbade.
- Diskutera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet.
- Redogöra för och problematisera vilka olika konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Innehåll

Kursen innehåller kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse. Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologin, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i kursen. Vidare innehåller kursen en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Repetitiv rättvisa kommer därtill att belysas i kursen. Kursen innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1030: Viktimologiska begrepp och teorier, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2030: Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Viktimologiska begrepp och teorier samt viktimiseringsprocessen, individuell webbtentamen, 3hp. Betygsskala A-F tillämpas. Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott, individuell inlämningsuppgift, 4,5hp. Betygsskala A-F tillämpas.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fisher, B. S., Reyns, B. W., & Sloan, J. J.
 • Titel: Introduction to victimology: Contemporary theory, research, and practice
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Granström, G., & Mannelqvist, R.
 • Titel: Brottsoffer – Rättsliga perspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016

Referenslitteratur

 • Författare/red: Fredriksson, M., & Malm, U.
 • Titel: Brottsoffrens rättigheter: I brottmålsprocessen
 • Förlag: Nordstedts Juridik
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Heber, A (red)
 • Titel: Viktimologisk forskning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.