Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Business Administration Ma, Master Thesis, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ007A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Magisteruppsats
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2017-09-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge träning i att
- självständigt identifiera, analysera och presentera ett företagsekonomiskt
problem
- reflektera över företagsekonomins teori-, modell- och metodfrågor samt
- självständigt planera, genomföra samt skriftligt och muntligt redovisa en
utredning – en magisteruppsats – på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och argumentera för vad som är centrala frågor
inom det valda ämnesområdet,
- med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en
forskningsuppgift med relevans för teoribildningen på området och
den valda problemställningen,
- självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett
vidare perspektiv.

Innehåll

Kursen innebär att under ledning av handledare genomföra ett självständigt arbete. Uppsatsen skrivs och examineras i grupper om två. Om särskilda skäl föreligger kan kurskoordinatorn besluta om att uppsatsen kan skrivas enskilt. Omfattningen på uppsatsen ligger i normalfallet på cirka 40 sidor. Momentet avslutas med seminarier där kursdeltagarna aktivt deltar i försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser. Det ställs högre krav på en magisteruppsats jämfört med en kandidatuppsats, till exempel när det gäller analytisk skärpa, kritiskt förhållningssätt och klarhet i framställningen.

Behörighet

Företagsekonomi 90 hp samt Företagsekonomi AV minst 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av handledningsträffar där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras. Handledarens roll är emellertid begränsad, för att på så sätt skapa utrymme för studenternas autonomi, kreativitet och personliga ansvarstagande. Vid tre tillfällen bör dock studenten presentera sitt arbete för handledaren. Uppsatskoordinator och handledare avgör i vilken utsträckning det skall förekomma obligatoriska seminarier i en uppsatskurs.
Begränsning av undervisningen: Handledning erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

0010: Examination, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker i form av
- bedömning av färdig uppsats
- opposition på en annan students uppsats

Uppsatsen/kursen betygssätts med utgångspunkt från den uppsats som handledaren godkänt för examination. Betyget registreras när den slutjusterade uppsatsen lämnats in i ett ex till institutionen (arkivex).

Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Litteratur väljs i samråd med handledaren.

Literatures are to be found individually, after consultation with supervising professor.

Sidan uppdaterades 2022-07-14