Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Business Administration Ma, Business Organisation and Communication, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ023A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Organisation och kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-06-04
Senast ändrad: 2017-09-21
Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall tillägna sig kunskaper som ger en förståelse för samspelet mellan en organisations struktur, ledarskap och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för olika ledarskapsteoriers utveckling,
- redogöra för organisationskommunikation som teori och forskningsfält,
- diskutera förutsättningarna för ledarskapskommunikation på grupp och
organisationsnivå,
- självständigt söka och tillgodogöra sig böcker och internationellt granskade artiklar i ämnesspecifika databaser.

Innehåll

I kursen introduceras områdena ledarskapsteori och organisationskommunikation. Teorierna inom dessa områden diskuteras i relation till olika tillämpningsområden.

Kursen belyser
- ledarskapsteori i såväl ett historiskt som modert perspektiv
- organisationskommunikation i teori och praktik
- tillämpning av det kommunikativa perspektivet på ledarskap och organisation.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

Examinationen sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hackman, M. Z. & Johnson, C. E.
Titel: Leadership - A Communication Perspective
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Waveland Press Inc.

Författare/red: Sydänmaanlakka, P
Titel: Intelligent leadership and leadership competencies. Developing a leadership framework for intelligent organizations
Upplaga: 2003
Förlag: HUT Industrial Management and Work and Organisational Psychology. Dissertation Series. No 4
Webbadress: http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512263602/isbn9512263602.pdf

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammet Marknadsföring och Management, 60 hp.