Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Business Administration Ma, Qualitative methods, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ022A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvalitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2010-01-05
 • Senast ändrad: 2017-11-20
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-22

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i kvalitativ metod för att efter avklarad kurs kunna tillämpa detta metodkunnande i utrednings- och forskningsarbete. Vidare syftar kursen till att studenten skall få vana att kritiskt granska den egna forskningen och andra forskares arbete.

Lärandemål

Målet för kursen är att utveckla deltagarnas förmåga att självständigt formulera och utreda kvalitativt inriktade företagsekonomiska forskningsproblem. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna:
- redogöra för den kvalitativa metodens utgångspunkter
- förstå och tillämpa olika kvalitativa analysmetoder
- identifiera och diskutera styrkor och svagheter vad avser den kvalitativa metoden
- utveckla en kvalitativ forskningsdesign för ett eget forskningsproblem.

Innehåll

Kursen behandlar den kvalitativa forskningsprocessen med betoning på sambandet mellan problemställning och metodval. Kvalitativ datainsamling och analys beskrivs och diskuteras med betoning på företagsekonomiska problemområden. Vidare behandlas kunskapsanvändning inom kvalitativ forskning. Dessutom ingår en kritisk jämförelse av hur den kvalitativa metoden tillämpas.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Undervisningsspråket kan vara engelska. Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

1110: Tentamen, 3,8 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1120: PM 1, 1,9 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1130: PM 2, 1,8 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammen Redovisning och revision, 60 hp samt Marknadsföring och Management, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Braun, V. & Clarke, V.
 • Titel: Successful qualitative research: A practical guide for beginners
 • Upplaga: senaste / latest edition
 • Förlag: Sage publications
 • Författare/red: Strauss, A.L. & Corbin, J.
 • Titel: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory
 • Upplaga: 1998, or latest edition
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Yin, R.K.
 • Titel: Case Study Research: Design and Methods
 • Upplaga: 2008, or latest edition
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: (Edition in Swedish: Yin, R.K. Fallstudier: design och genomförande. Liber, 2007, eller senaste upplagan)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. (eds.)
 • Titel: The Sage Handbook for Qualitative Research
 • Upplaga: 2006, or latest edition
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Miles, M.B. & Huberman, A.M.
 • Titel: Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook
 • Upplaga: 1994, or latest edition
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Silverman, D.
 • Titel: Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction
 • Upplaga: 2006, or latest edition
 • Förlag: Sage Publications

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.

Sidan uppdaterades 2022-07-14