Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

History (BA), Crime and Control in Swedish History, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI039G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kriminalitetshistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-09-30
Senast ändrad: 2017-11-27
Giltig fr.o.m: 2018-05-29

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera kriminalitetens utveckling, orsaker och konsekvenser i Sverige och Europa från medeltiden till våra dagar, dels till att under denna period analysera förändringar i den sociala kontrollen och i den förda kriminalpolitiken.

Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att diskutera hur synen på vad som är brottsligt beteende varierat mellan olika samhällen och tidsperioder,
- uppvisa förmåga att översiktligt redogöra för långsiktiga förändringar i brottslighetens art och grad i Sverige och övriga Europa,
- kunna analysera förändringar i den sociala kontrollen över tiden,
- kunna diskutera och problematisera kriminalpolitikens betydelse för brottslighetens grad, art och utveckling.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om kriminalitetens utveckling i Sverige och övriga Europa från medeltiden till våra dagar. Kursen belyser också förändringar över tid i den sociala kontrollen, i den offentliga kontrollapparaten och inom kriminalpolitiken.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en nätkurs och all undervisning sker via webben. En undervisningsplattform finns tillgänglig med föreläsningar, diskussionsforum, seminarier och examinationer.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt PM.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, Robert och Nilsson, Roddy
Titel: Svensk kriminalpolitik
Upplaga: 2017
Förlag: Liber
Kommentar: 334 sidor

Författare/red: Dahlgren, Eva F.
Titel: Fallna kvinnor: när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
Upplaga: 2015
Förlag: Thoren & Lindskog
Kommentar: 350 sidor

Författare/red: Sandén, Annika
Titel: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Upplaga: 2015
Förlag: Atlantis
Kommentar: 275 sidor

Författare/red: Sarnecki, Jerzy
Titel: Brottsligheten och samhället
Upplaga: 2017
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 210 sidor

Författare/red: von Hofer, Hanns
Titel: Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-2010
Upplaga: 2011
Förlag: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Kommentar: Elektronisk resurs: http://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.88252.1337171877!/menu/standard/file/2011_Brott-o-Straff.pdf

Eventuellt tillkommer ytterligare någon artikel, som distribueras av institutionen.

Övrig information

Detta är en s.k. breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).