Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Registration and Records Management 2, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK037G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Registrering och dokumenthantering 2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2016-12-27
 • Fastställd: 2017-06-07
 • Senast ändrad: 2018-02-16
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-02

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade och tillämpade kunskaper om registrering och dokumenthantering ur ett verksamhets- och professionsperspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Förstå registratorns roll som systemförvaltare
- Upprätta en diarieplan
- Utvärdera och kravställa verksamhetssystem
- Ge hjälp och råd vid registrering och handläggning av nya ärenden och handlingar
- Genomföra registrering av allmänna handlingar
- Hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Innehåll

- Verksamhetssystem och databaser
- Systemförvaltning
- Styrning och kvalitetssäkring för dokumenthantering
- Modellering och utveckling av diarieplan
- Dokumenthanteringens livscykel

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 15 hp, inklusive Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier.

Examination

L101: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S101: Seminarie med muntlig och skriftlig redovisning, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, L101: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L201: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, S101: Seminarie med muntlig och skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A–E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson, Johan
 • Titel: Öppna myndigheten
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN: 9789173452694
 • Författare/red: Holmberg, Annika
 • Titel: Vilse i arkivet? Handbok i kommunal dokumenthantering
 • Förlag: SKL Kommentus
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: ISBN: 9789173452496
 • Författare/red: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) & Riksarkivet
 • Titel: Vägledning för processorienterad informationskartläggning
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7383-291-5
 • Författare/red: Riksarkivet
 • Titel: RA-FS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: ISSN 0283-2941
 • Författare/red: Riksarkivet
 • Titel: Redovisa verksamhetsinformation: Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning
 • Förlag: Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN: 978-913832605-3
 • Författare/red: Sahlén, Tom
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Förlag: Näringslivets arkivråd
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN: B000317220