Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp

Gender Studies Ba (A), Gender, Nation and Migration, 4 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE013G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Genus, nation och migration
 • Högskolepoäng: 4
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2017-12-04
 • Senast ändrad: 2018-03-06
 • Giltig fr.o.m: 2018-06-01

Syfte

Att studenten utifrån genusvetenskaplig teoribildning ska kunna kritiskt reflektera över centrala politiska begrepp så som medborgarskap, nation och rättvisa. Därtill kunna reflektera över vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra förståelsen av dessa teman genom att diskutera skönlitteratur eller journalistiska reportage.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
-redogöra för och tillämpa intersektionella perspektiv i analyser av politiska processer
- kritisk reflektera kring hur globaliseringsprocesser utmanar olika subjekts politiska betydelser och den könspolitiska ordningen
- analysera och diskutera en för området för relevant reportagebok utifrån intersektionalitet, migration och nation

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i samtida feministisk politisk filosofi med fokus på nation, migration och förhandlingar av medborgarskap samt den politiska betydelsen av vilka som skrivs in i, eller ut ur den nationella gemenskapen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Connell, Raewyn W., Messerschmidt, James W.
 • Artikeltitel: Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
 • År/Volym/nr/sidor: 2005/19/6/829-859
 • Tidskrift: Gender and Society
 • Författare/red: de la Reguera, Erik
 • Titel: Gränsbrytarna : den globala migrationen och nationalismens murar
 • Förlag: Pocketförlaget
 • Upplaga: 2015
 • Författare: Lykke, Nina
 • Artikeltitel: Intersektionalitet ett användbart begrepp
 • År/Volym/nr/sidor: 2003/1/3/47-57
 • Tidskrift: Kvinnovetenskaplig tidskrift
 • Författare: Yuval-Davis, Nira
 • Artikeltitel: Belonging and the politics of belonging
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/40/3/197-214
 • Tidskrift: Patterns of Prejudice
Övrig information
Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i genusvetenskap (A).