Elektronik AV, Fysikalisk modellering av inbyggda system, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Elektronik AV, Fysikalisk modellering av inbyggda system, 6 hp

Electronics MA, Physical Modelling of Embedded Systems, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EL056A
 • Ämne huvudområde: Elektronik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Fysikalisk modellering av inbyggda system
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-02-28
 • Fastställd: 2018-12-11
 • Senast ändrad: 2018-12-11
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för fysikaliska fenomen som påverkar inbyggda system. Med erhållen kunskap kan studenten konstruera robusta inbyggda system med hänsyn tagen till yttre påverkan av olika fysikaliska effekter. Kursen ger också en övergripande kunskap av några verktyg för att genomföra FEM-beräkningar samt kopplade fysikaliska effekter i ett spice-baserat simuleringsverktyg.

Lärandemål

Vid slutförandet av kursen ska studenten kunna
- I generella termer beskriva termiska effekter som kan påverka ett inbyggt system
- Genomföra beräkningar av termiska effekter i ett inbyggt system.
- Sätta upp och genomföra FEM-baserade simuleringar av ett inbyggt system
- Sätta upp och genomföra kopplade fysikaliska effekter i en spice-baserad simulator
- Kapsla ett inbyggt system med hänsyn tagen till olika fysikaliska fenomen.

Innehåll

Kursen omfattar fysikaliska effekter som påverkar inbyggda system, till exempel:
- Generell överblick över olika fysikaliska effekter som kan vara relevanta för inbyggda system
- Teoretiska grunden för termiska beräkningar, inkluderat värmekällor och laminärt flöde
- Teoretiska grunden för elektromagnetiska störningar
- FEM- och spice-baserad modellering och simulering
- Design- och förpackningsöverväganden

Behörighet

Elektroteknik GR (AB), 60 hp, inkluderande digitalteknik, mikrodatorteknik samt analog elektronik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar samt datorbaserade laborationer med mjukvaror för att simulera och modellera fysikaliska effekter som kan påverka ett inbyggt system.

Examination

I101: Skriftliga inlämningsuppgifter med muntlig presentation, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

L101: FEM-laborationer, med skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L201: SPICE-laborationer, med skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2.0 hp, L101: FEM-laborationer, med skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

2.0 hp, L201: SPICE-laborationer, med skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

2.0 hp, I101: Skriftliga inlämningsuppgifter med muntlig presentation
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänd, Fx och F är Underkänd.

Slutbetyget baseras på betygen från kursens ingående moment.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod EL044A.

Litteratur

Research articles

Book chapters

Complementary material, if needed.

Sidan uppdaterades 2021-12-07