Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Historia GR (A), Historia för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

History BA (A), History, Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI042G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Historia för grundlärare åk 4-6
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2011-12-06
 • Senast ändrad: 2018-03-01
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i historia årskurs 4-6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:

- Kunna redovisa kunskaper om huvudlinjer i främst svensk men även nordisk historia.
- Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, historiska periodiseringar och begrepp såsom dåtid och nutid samt kunna diskutera historisk förklaring och källkritik.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om svensk och nordisk historia.
- Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar, periodiseringar och historiemedvetande.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.
- Visa kännedom om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisningen.
- Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planering av pedagogisk verksamhet.

Innehåll

I kursen analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera Sveriges och Nordens historia i ett övergripande perspektiv. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar, såsom dåtid, nutid och framtid, och periodiseringar i svensk och nordisk historia. I momentet övas också studenten att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas resultat.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. All undervisning är obligatorisk.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps-, insikts och förståelsemål prövas skriftligt och muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten bedöms vid praktiska övningar.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, Peter
 • Titel: Historia
 • Ort: Lund
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011 eller senare
 • ISBN: 978-91-44-02731-9
 • Författare/red: Berggren, Lars och Mats Greiff
 • Titel: En svensk historia från vikingatid till nutid
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009 eller senare
 • ISBN: 978-91-44-05246-5
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2014 eller senare
 • ISBN: 978-91-47-09329-8
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Diskussionsunderlag till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i historia
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kursplan i historia
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • ISBN: 978-91-44-05208-3
 • Kommentar: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia#anchor1