Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete, 7,5 hp

Social Work Ba (A), Globalization, Migration, Asylum Seekers and Social Work, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SA082G
 • Ämne huvudområde: Socialt arbete
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 60%, Samhällsvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2018-03-13
 • Senast ändrad: 2018-03-13
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om globalisering, migrationen av nyanlända flyktingar och deras livsvillkor och förutsättningar i syfte att befrämja deras aktiva deltagande i integrationsprocessen. Kursen tar upp de nya migrationsprocesserna till Europa och de utmaningar den ökade migrationen av nya grupper inklusive ensamkommande barn- och ungdomar innebär för socialt arbete. Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig professionella färdigheter att arbeta med dessa grupper och befrämja deras integration i det nya samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

- kunskaper om globala processer bakom ökad migration och nya migrationsprocesser
- kunskaper om den svenska migrationspolitiken och dess nationella och internationella regelverk
- kunskaper om integrationsprocesser och flyktingars möjligheter och begränsningar till integration i Sverige
- kunskaper om ensamkommande barn och ungdomars livssituation utifrån risk- och skyddsfaktorer i deras vardag
- reflekterande kunskaper och färdigheter som främjar ett professionellt bemötande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar
- utvecklat sin förmåga till intersektionellt och kritiskt förhållningssätt i professionellt socialt arbete med nyanlända flyktingar
- kunskaper om och kritisk reflektion i förhållande till olika arbetssätt, metoder och förhållningssätt som används i socialt arbete med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar.

Innehåll

Kursen behandlar socialt arbete i en tid av ökad globalisering, ojämlikheter, krig och konflikter och dess konsekvenser för ökad migration av nya grupper. Kursen behandlar vidare den svenska integrationspolitiken och dess nationella och internationella sammanhang och regelverk. Ett viktigt inslag i kursen är att belysa skillnaderna mellan och inom olika nyanlända immigrantgrupper för att utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter i socialt arbete för att arbeta med dessa grupper. Kunskaper som ges i kursen om nyanländas klasstillhörighet, kön, etnicitet och individuella orsaker till migration är viktiga för socialt arbete med och i bemötandet av nyanlända flyktingar i allmänhet och ensamkommande barn och ungdomar i synnerhet. Ett centralt tema i kursen är mottagningsprocessens roll för integrationen av nyanlända i samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och färdighetsövningar.

Examination

0010: Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A krävs även aktivt deltagande i de campusförlagda föreläsningarna samt inlämnande av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Seminarier, färdighetsövningar och inlämningsuppgifter specificeras närmare i studiehandledningen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: http://www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Çelikaksoy, A & Wadensjö, E. (2016)
 • Titel: Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder
 • Förlag: Stockholm: Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)
 • Författare/red: Kamali, M. (2002)
 • Titel: Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund
 • Förlag: Stockholm: Carlsson
 • Författare/red: Kamali, M. (2015)
 • Titel: War, Violence and Social Justice: Theories for Social Work
 • Förlag: London: Routledge
 • Författare/red: Kamali, M. (Ed.). (2006)
 • Titel: Den segregerande integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder
 • Förlag: (SOU: 2006: 73). Stockholm: Fritzes
 • Författare/red: Mattsson, T. (2015)
 • Titel: Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Författare: Mckendrick, D. & Finch, J. (2017)
 • Artikeltitel: ’Under Heavy Manners?”: Social Work, Radicalisation, Trouble Families and Non-Linear War’
 • År/Volym/nr/sidor: 47(2), 308-324
 • Tidskrift: British Journal of Social Work
 • Författare: Munk, R. (2008)
 • Artikeltitel: Globalisation, Governance and Migration: an introduction
 • År/Volym/nr/sidor: 29(7), 1227-1246
 • Tidskrift: Third World Quarterly
Barnkonventionen
Dublinförordningen

Vetenskapliga artiklar och kompendium tillkommer