Elektroteknik GR (C), Projekt i inbyggda sensorsystem, 9 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Elektroteknik GR (C), Projekt i inbyggda sensorsystem, 9 hp

Electrical Engineering BA (C), Project in Embedded Sensor Systems, 9 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET106G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Projekt i inbyggda sensorsystem
 • Högskolepoäng: 9
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-04-01
 • Fastställd: 2018-04-04
 • Senast ändrad: 2018-04-04
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten, utifrån sina tidigare kunskaper, självständigt ska uppnå grundläggande och fördjupade kunskaper inom tillämpad sensormätteknik, vilket inkluderar:
- Konstruktion av ett mätsystem med egen vald sensor(-er) från en given kravspecifikation.
- Att analysera ett teknologiproblem och utifrån det planera och dokumentera projektet.
I kursen ges studenten möjlighet att använda simuleringsverktyg, mjuk- och hårdvara för datainsamling, samt konstruera lämplig elektronik för att anpassa signalen för datainsamling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:
- utifrån ett givet problem inom tillämpad sensormätteknik välja teknologi för att realisera ett inbyggt sensormätsystem,
- dokumentera projektet enligt givna instruktioner,
- inom ett arbetslag fördela och planera genomförandet av projektet,
- verifiera tekniska och fysikaliska begränsningar för den realiserade konstruktionen.

Innehåll

Kursen omfattar:
- Dimensionering och implementering av ett mätsystem med sensor, datainsamling, mätvärdesbehandling och presentation/beslutsfattning.
- Teoretisk bakgrund för statistisk databehandling
- Metoder/verktyg i datainsamlingssystem
- Anpassning av signal från sensor(er) med utläsningselektronik för datainsamling
- Teknisk rapportskrivning

Behörighet

Elektroteknik GR (A), 30 hp, innefattande grundläggande ellära, analog elektronik samt digital elektronik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Projektet börjar med ett obligatoriskt projektuppstartsmöte. Undervisningen bedrivs i form av några introducerande föreläsningar och projektlaboration.

Examination

P101: Projekt med muntlig redovisning, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R101: Skriftlig rapport, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

6.0 hp, P101: Projekt med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, R101: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senare

Sidan uppdaterades 2021-12-07