Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Historia GR (C), 30 hp

History BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI004G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2018-03-22
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursen fortsätter, vidareutvecklar och fördjupar kunskaper och färdigheter i historieämnets teoretiska och metodiska problemområden. Målet är att vidga den studerandes förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt källmaterial.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

- kunna redovisa fördjupade kunskaper i för historieämnet relevant teoribildning.
- redovisa fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt förståelse för deras tillämpningsområden.
- kunna vetenskapligt analysera hur tolkningar av historiska sammanhang och processer påverkas av skilda teoretiska och metodiska utgångspunkter, genom fördjupade studier inom ett problemområde.
- kunna tillämpa ovanstående kunskaper och insikter i självständigt vetenskapligt arbete.

Innehåll

Moment 1. Teori-och metodkurs, 7,5 högskolepoäng (Theory and Method, 7,5 ECTS-credits).
Momentet innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i historievetenskaplig teorianvändning och metod. I momentet ingår också en kurs i dokumentation och handskriftsläsning.

Moment 2. Uppsatskurs, historisk inriktning, 15 högskolepoäng (Essay assignment, 15 ECTS-credits).
I detta moment skall den studerande författa en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem samt opponera vid ett uppsatsseminarium och aktivt delta i diskussioner kring andra seminariedeltagares arbeten. Det är inte tillåtet för två studerande att skriva uppsats tillsammans. Undantag kan förekomma om de studerande skall behandla ett mycket omfattande källmaterial. Det skall då tydligt framgå vilka partier respektive studerande svarat för.

Moment 3. Tematisk litteraturkurs, 7,5 högskolepoäng (Literary Studies, 7,5 ECTS-credits).
Momentet innebär ett självständigt studium av vetenskaplig litteratur. Den anvisade litteraturen läses främst med inriktning på att analytiskt bedöma författarens integration av teori, metod och resultat.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
Historia GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive uppsats, från Historia GR (B), 30 hp alternativt motsvarande poäng från Historia GR (AB), 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

0011: Teori- och metodkurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0021: Uppsatskurs, historisk inriktning, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0033: Tematisk litteraturkurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1. Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
Examinationen sker i seminarieform genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro.

Moment 2. Uppsatskurs - historisk inriktning, 15 högskolepoäng
Momentet examineras genom bedömning av uppsatsen, oppositionen och seminarieövningar i övrigt. Uppsatsseminarierna äger vanligen rum i slutet av varje termin.

Moment 3. Tematisk litteraturkurs, 7,5 högskolepoäng
Momentet examineras genom paperskrivande, muntlig individuell tentamen och i seminarieform. Former och tidpunkt för examination meddelas av undervisande lärare.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Berglund, Louise & Ney, Agneta
 • Titel: Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2015 (ISBN: 978-91-44-07307-1)
 • Kommentar: 223 sidor
 • Författare/red: Fairburn, Miles
 • Titel: Social history: Problems, Strategies and Methods
 • Förlag: Palgrave MacMillan
 • Upplaga: 1999 (ISBN: 0-312-22124-X)
 • Kommentar: 325 sidor
Moment 1: Därtill kommer övrig litteratur i kompendieform vilken meddelas av undervisande lärare. Material till handskriftsläsningen tillhandahålls också av undervisande lärare.

Moment 3: Litteratur anvisas av undervisande lärare.
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.