Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Public Health Science BA, Common Diseases, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH018G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Folksjukdomar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-11-24
Senast ändrad: 2018-04-05
Giltig fr.o.m: 2018-08-18

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig grundläggande kunskaper om frekvent förekommande folksjukdomar, dess orsaker samt hur folksjukdomar belyses regionalt, nationellt och globalt. Vidare syftar kursen till att studenten skall förvärva sig grundläggande kunskaper om vissa medicinska och farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- redogöra översiktligt för kroppens uppbyggnad och funktioner samt grundläggande farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar.
- redogöra för de vanligaste folksjukdomarnas förekomst, dess viktigaste orsaker och konsekvenser i Sverige och globalt.
- reflektera över tillämpning av primär, sekundär och tertiär prevention rörande de mest frekvent förekommande folksjukdomarna.
- reflektera över etiska förhållningssätt och dess betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventioner.

Innehåll

- Kroppens uppbyggnad och funktioner relaterade till folksjukdomar
- Grundläggande farmakologiska begrepp relevanta för folksjukdomar
- Regionala, nationella och globala perspektiv på folksjukdomar
- Patologiska och etiologiska orsaker till folksjukdomar
- Prevention av folksjukdomar
- Etiska förhållningssätt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar,
litteraturstudier, seminarier, individuellt arbete och arbete i grupp. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen.

Examination

2,0 hp, diskussionsuppgift på lärplattformen. Betyg G/U
2,5 hp, online seminarium. Betyg A-F
3,0 hp, individuell tentamen. Betyg A-F


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Folkhälsomyndigheten
Titel: Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017
Upplaga: 2017
Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/31616/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf
Kommentar: Artikelnummer: 16136

Författare/red: Läkemedelsverket
Titel: Läkemedelsboken
Webbadress: https://lakemedelsboken.se/
Kommentar: Elektronisk källa. Valda delar.

Författare/red: Sand, O., Sjaastad, O.V., Haug, E., & Bjålie, J.G.
Titel: Människokroppen - Fysiologi och anatomi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: Valda delar utifrån folksjukdomar enligt lässchema som delas ut vid kursstart.

Författare/red: Svanström, L.
Titel: Sjukdomslära
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Finns även som E-bok.

Författare/red: Världshälsoorganisationen (WHO)
Titel: European Health for All Database (HFA-DB)
Webbadress: www.euro.who.int/hfadb
Kommentar: Elektronisk källa.

Referenslitteratur

Titel: Folkhälsoguiden
Webbadress: http://folkhalsoguiden.se
Kommentar: Elektronisk källa.

Titel: Kunskapsguiden
Webbadress: http://www.kunskapsguiden.se
Kommentar: Elektronisk källa.

Titel: Psykologiguiden
Webbadress: www.psykologiguiden.se/
Kommentar: Elektronisk källa.

Författare/red: Nyholm, D., Boman, G., & Aguilonius, M.
Titel: Från Alzheimers till Övervikt: – vad vi alla borde känna till om 17 folksjukdomar
Upplaga: 2008
Förlag: Liber
Kommentar: Titeln är slutsåld på förlaget. Kan finnas att tillgå som begagnad alternativt att låna på allmänna bibliotek och medicinska bibliotek.

Författare/red: Statens Folkhälsoinstitut
Titel: Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
Upplaga: R 2010:16
Webbadress: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12462/R2010-16-folkhalsopolitisk-rapport-2010.pdf

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.