Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Public Health Science MA, Health Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH007A
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hälsovetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2009-10-05
 • Senast ändrad: 2018-03-29
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-08

Syfte

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom forskningsområdet Hälsovetenskap. Syftet är även att anknyta till olika teorier som förklarar hälsa i ett holistiskt perspektiv samt relatera dessa till de forskningsinriktningar som hälsovetenskap inrymmer.

Lärandemål

Efter slutförd utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra och förklara innebörden av komponenterna i begreppen hälsa och ohälsa.

Färdighet och förmåga
- identifiera och analysera olika processer i samhället och dess betydelse för hälsan.
- utifrån en helhetssyn på människan beskriva de faktorer som kan påverka hälsa och ohälsa.
- redogöra för och problematisera kring olika metoder för hur hälsa och ohälsa kan mätas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera och bedöma principer för insatser för att främja, upprätthålla eller återerövra hälsa respektive insatser för att förebygga och lindra ohälsa.

Innehåll

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. Hälsovetenskaplig forskning kan bedrivas med perspektiv på individ- grupp-, och samhällsnivå.

- Hälsa- begrepp och definitioner
- Hälsa ur ett samhälls-, grupp- och individperspektiv
- Teorier som förklarar hälsa i ett holistiskt perspektiv

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

1010: Moment 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Moment 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Moment 3, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Moment 4, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5010: Moment 5, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1 till 4 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade diskussionsforum på lärplattformen.
Moment 5 examineras genom fullgörandet av en skriftlig rapport.

Moment 1: 1,0 hp Betygsskala G-U
Moment 2: 1,0 hp Betygsskala G-U
Moment 3: 1,0 hp Betygsskala G-U
Moment 4: 1,0 hp Betygsskala G-U
Moment 5: 3,5 hp Betygsskala A-F


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Blaxter, M.
 • Titel: Health
 • Ort: Cambridge
 • Förlag: Polity Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bowling, A.
 • Titel: Measuring Health: a review of subjective health, well-being and quality of life measurement scales
 • Ort: Maidenhead, UK
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Krieger, N.
 • Artikeltitel: Methods for the scientific study of discrimination and health: an ecosocial approach
 • År/Volym/nr/sidor: 2012, 102 (5): 936-44
 • Tidskrift: American Journal of Public Health
 • : doi: 10.2105/AJPH.2011.300544
 • Författare/red: Marmot, M.
 • Titel: The Health Gap: the challenge of an unequal world
 • Förlag: Bloomsbury Publishing
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Tones, K. & Green, J.
 • Titel: Health promotion: planning and strategies. Kapitel 1-2 och 6
 • Ort: London
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Kommentar: Referenslitteratur fungerar i huvudsak som uppslagsböcker. Beroende på studentens egen förkunskap till kursen så blir det därför svårt att föreslå lämplig litteratur. En lista över referenslitteratur publiceras i studiehandledningen. Följande kan dock rekommenderas att välja bland. (OBS! Ej rangordnade):
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Faresjö, T. & Åkerlind, I.
 • Titel: Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Medin, J. & Alexandersson, K.
 • Titel: Begreppen Hälsa och Hälsofrämjande – en litteraturstudie
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nordenfelt, L.
 • Titel: Livskvalitet och hälsa: teori och kritik
 • Ort: Linköping
 • Förlag: Linköpings universitet
 • Upplaga: 2004
 • Webbadress: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17087/FULLTEXT04.pdf
 • Författare/red: Sen, G. & Östlin, P. (eds.)
 • Titel: Gender Equity in Health. The shifting frontiers of evidence and action
 • Ort: New York
 • Förlag: Taylor and Francis Group (Routledge)
 • Upplaga: 2010
Vetenskapliga rapporter och artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.