Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Geografi GR (A), Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Geography Ba (A), Geography in Teacher Education, Teachers level 4-6, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GG013G
Ämne huvudområde: Geografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-09-01
Fastställd: 2016-04-18
Senast ändrad: 2018-04-13
Giltig fr.o.m: 2018-04-30

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, samspelet mellan människa och natur. I geografin har både den fysiska förändringen av landskapet och människans nyttjande och aktiviteter av landskapet betydelse. Studenten ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i geografi årskurs 4-6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Visa kunskap om naturprocesser, kontinenter och världshav, länder och regioner, geografiska begrepp, teorier och modeller.
- Visa kunskap om naturresurser, deras förekomster och nyttjande.
- Visa insikt i och förståelse för hur ojämn fördelning av samhällsresurser ger olika livsvillkor i olika delar av världen, samt hur prioriteringar på individ och samhällelig nivå kan påverka en global hållbar utveckling.
- Visa kunskap om tolkning av olika sorters kartbilder (fysiska, mentala och digitala) och visa insikt om insamlande, tolkande och åskådliggörande av geografiska data.
- Visa kännedom om hur praktiska och estetiska läroprocesser kan användas i undervisningen.
- Visa kunskap om generell landskapsutveckling i Sverige, både naturgeografiskt och kulturgeografiskt perspektiv, samt att kunna exemplifiera detta för sina elever i sin skolas närmiljö, med närområdesstudier som pedagogiskt verktyg.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa geografididaktiska perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.
- Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planering av pedagogisk verksamhet.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om hur natur- och kulturlandskapet uppstått och förändras över tiden. Kursen ger en grundläggande förståelse för de processer som genom samspel och påverkan har format landskapet. Grundläggande kunskaper i geografins metoder, begrepp och arbetssätt beskrivs och analyseras. De geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör livsmiljöer, naturresurser, natur- och kulturlandskap och befolkningsförändringar studeras. Särskilt betonas samspelet mellan människan, samhället och miljön ur ett helhetsperspektiv och stor vikt läggs vid hållbarhetsfrågor.

Studenten övas i att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om geografi. Därtill övas studenten i att utifrån skolans styrdokument bedöma elevernas resultat.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen innehåller olika muntliga och skriftliga uppgifter. Det kan ske exkursioner inom kursen. Undervisningen sker med utnyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system. Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Examination sker genom seminarier, PM-skrivande samt hemtentamen eller annan
examinerande uppgift. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andréasson, P-G (red).
Titel: Geobiosfären – en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Elg, Margareta & Börjesson, Kjell. (red.)
Titel: Libers Atlas för gymnasiet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Hallin, Per-Olof & Gren, Martin
Titel: Kulturgeografi - En ämnesteoretisk introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit & Båth, Sten
Titel: Plats – identitet – lärande: närområdesstudier i skolan.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Lgr 11 Kommentarmaterial till kursplanen i geografi
Upplaga: 2011

Referenslitteratur

Titel: Sveriges nationalatlas (SNA)
Kommentar: Främst band ”Sveriges geografi” samt ”Berg och Jord”

Författare/red: Hall, Ola; Alm, Göran; Ene, Stefan & Jansson, Ulf
Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Ytterligare litteratur och material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Grundlärarutbildningen åk 4-6.