Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Engelska GR (C), Engelska för gymnasielärare, 30 hp

English BA (C), English for Upper Secondary Teachers, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN025G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Engelska för gymnasielärare
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-18
 • Fastställd: 2019-03-17
 • Senast ändrad: 2019-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa deltagarens kunskaper och färdigheter i litteraturanalys, kulturkritik, litteraturdidaktik samt lingvistikteori och språkdidaktik. Deltagarna ska också författa ett längre ämnesdidaktiskt självständigt arbete och delta i en oppositionsseminar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- visa fördjupad analysförmåga med stöd av litteraturteoretiska begrepp för att kunna kritisk granska enskilda engelskspråkiga texter från olika teoretiska perspektiv
- visa förtrogenhet med litteraturvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritiskt till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förmåga att självständigt använda relevanta litteraturvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
-redogör för idéer, begrepp och forskning i engelsk litteraturvetenskap samt ämnesdidaktik
- visa förtrogenhet med språkvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritiskt till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förtrogenhet med och förmåga att självständigt använda relevanta språkvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
- skriva och muntligt försvara ett längre ämnesdidaktiskt självständigt arbete inom språk- eller litteraturvetenskap samt opponera på en annan students skriftliga arbete
- förstå, producera och kritiskt förhålla sig till talad och skriven engelska i vetenskapliga sammanhang
- samarbeta med andra studenter för att vidareutveckla, förbättra och kritiskt utvärdera sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga kompetens i engelska genom individuella samt gruppuppgifter
- välja ut och använda relevanta digitala verktyg för att främja språkinlärningen i engelskundervisning
- redogöra för samtida forskning inom engelsk språkvetenskap samt språkdidaktik
- visa förståelse för strukturella skillnader mellan språk och deras betydelse för engelskundervisning och inlärning

Innehåll

Kursen omfattar tre delmoment:
1. Litteraturvetenskaplig teori och kritiskt tänkande (Literary Theory and Critical Thinking) 7,5 hp
Momenten innehåller en fördjupning av den studerandes kunskaper om och färdigheter i litteraturanalys och kritiskt tänkande.
2. Språkvetenskaplig teori (Linguistic Theory) 7,5 hp
Momenten utvecklar den studerandes kunskaper om språkstruktur (syntax, morfologi, fonologi), betydelse (semantik), användning (pragmatik) samt hur dessa kunskaper och digitala verktyg kan utnyttjas i undervisning
3. Självständigt arbete (Independent Project) 15 hp
Studenten ska författa och försvara ett självständigt arbete och delta i en oppositionsseminar där den studerande ska försvara sitt eget arbete och opponera en annan studentens självständigt arbete.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp är godkänd samt att minst 22,5 hp av kursen Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp är godkända.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella- och gruppövningar samt en opponeringsseminar.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

M100: Litteraturvetenskaplig teori och kritiskt tänkande, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Språkvetenskaplig teori, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1. Litteraturvetenskaplig teori och kritiskt tänkande, 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av skriftliga och muntliga uppgifter som
bedöms under kursens gång, dels genom en avslutande uppsats.

2. Språkvetenskaplig teori, 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av skriftliga och muntliga uppgifter som
bedöms under kursens gång, dels genom ett avslutande prov.

3. Självständigt arbete, 15 hp
Delkursen examineras genom författandet av en egen uppsats som
ventileras vid ett uppsatsseminarium samt genom opposition på någon
annans uppsats.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Chambers, Ellie and Marshall Gregory
 • Titel: Teaching and Learning English Literature
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 2006
 • Webbadress: https://ebookcentral.proquest.com/lib/miun-ebooks/detail.action?docID=334555
 • Kommentar: Finns som E-bok
 • Författare: Regissör: Steven Speilberg
 • Artikeltitel: Minority Report
 • Tidskrift: 2002
 • Kommentar: Twentieth Century-Fox Film Corporation
 • Författare/red: Spark, Muriel
 • Titel: The Prime of Miss Jean Brodie
 • Förlag: Penguin Classics
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: Eller annan upplaga
Moment 2
 • Författare/red: Finnegan, Edward
 • Titel: Language: Its Structure and Use
 • Förlag: Wadsworth Publishing Company
 • Upplaga: 7:e upplagan, 2014
 • Kommentar: 608 sidor

Referenslitteratur

 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Läroplan för gymnasieskolan
 • Tidskrift: 2011
 • : https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Ämne - Engelska
 • Kommentar: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11). Läroplan för det frivilliga skolväsendet (SKOLFS 2011). Kursplaner för grundskolan. Kursplaner för gymnasieskolan. Finns att beställa hem eller att ladda hem på www.skolverket.se
Ett antal artiklar, bokkapitlar och andra texter ska tillhandahålles av institutionen
Övrig information
Ett antal artiklar och andra texter ska tillhandahålles av institutionen