Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp

Journalism BA (A), Oral and Written Communication, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO011G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kommunikation i tal och skrift
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-27
 • Fastställd: 2007-05-22
 • Senast ändrad: 2018-06-12
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-02

Syfte

Kursen syftar till att du som studerande inom det tekniska området skall utveckla kommunikativa färdigheter i tal och skrift.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- känna till normer och regler för talat och skrivet språk, och kunna visa detta i tal- och textproduktion
- kunna inhämta, tolka, bearbeta och sammanställa information för olika texttyper
- kunna presentera material på ett effektivt och tillgängligt sätt – såväl i skriftlig som muntlig form

Innehåll

I kursen behandlas och övas skriftliga och muntliga moment som förekommer vid högre studier inom det tekniska området, t.ex. referat, PM, rapportskrivning och muntliga presentationer. Dessutom ingår grundläggande informationssökning och kamratrespons. Kursen rymmer både teoretiska och praktiska redskap för kommunikation i tal och skrift.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

M100: Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker löpande där slutbetyget baseras på en sammanvägning av obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter och seminarieuppgifter samt muntliga framföranden inklusive kamratrespons under kursens gång. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Litteratur på engelska kan förekomma.
Mindre ändringar i kursens innehåll och former kan ske. Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten. Mer detaljerad information om kursen lämnas i kurs-PM i anslutning till kursstart.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL)
 • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: alternativt URL: http://www.saol.se
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: Finns tillgänglig som e-bok via https://biblioteket.miun.se/databaser-a-o
 • Författare/red: Walla, Erik
 • Titel: Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Walla, Erik
 • Titel: Så skriver du bättre tekniska rapporter
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur. 2. uppl
 • Upplaga: 2004