Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datateknik GR (A), Grundläggande datavetenskap, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Basic Computer Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT155G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundläggande datavetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-12-20
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2018-06-29
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Du får grundläggande kunskaper inom det datavetenskapliga området. Kursen behandlar grundläggande begrepp kring hårdvara, operativsystem, informationsbehandling och programkonstruktion. Kursen är grundläggande för fortsatta studier inom datateknik.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva uppgift och arkitektur hos ett operativsystem, talsystem, logik och datorns hårdvara,
- beskriva principerna för nätverk och datakommunikation, samt hur information representeras digitalt,
- beskriva algoritmer, variabler, programmeringsspråk och programmeringsmetodik,
- beskriva olika principer för datalagring, datastrukturer, filstrukturer och databaser.

Innehåll

Lärandemål 1
Bitar, logisk algebra, grindar, abstraktionsnivåer.
Operativsystem, datorns bootprocess, process vs program.
Datorns arkitektur (CPU, RAM, buss), maskinkod och exekvering av program (maskincykeln).
Hårdvara och lagringstekniker (RAM, HD, CD).

Lärandemål 2
Datarepresentation, data vs information.
Klient-server, nätverkstopologier, internet (adresser, e-post, www), nätverksprotokoll.
Grundläggande HTML.

Lärandemål 3
Viktiga algoritmkonstruktioner (sekvens, val, iteration, rekursion).
Problemlösningsmodell: Stegvis förfining.
Programspråk (maskin-, assembler- och högnivåspråk), programmeringsparadigmer.
Traditionell programmering: variabler, datatyper, datastrukturer, aritmetik, styrsatser.
Kommandogränssnitt: navigering, programkörning, listning etc.
Från källkod till maskinkod.
Programvaruutveckling, programvarans livscykel, programvaruutvecklingens delar (analys, design, implementering, testning).
Moduler, top down – bottom up.

Lärandemål 4
Datastrukturer: Pekare, arrayer, listor, stackar, köer, egentillverkade datatyper.
Filstrukturer: Sekventiella filer, binärfiler inklusive textfiler.
Databaser: Enkla databaser, redundans, enkel SQL.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
(OB 7)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, ett diagnostiskt test. Du gör det via ett webbgränssnitt. Adress framgår av välkomstbrev.

Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Kursen undervisas på svenska eller engelska, vilket framgår vid varje kurstillfälle.

Examination

O101: Lärandemål 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

O201: Lärandemål 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

O301: Lärandemål 3, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

O401: Lärandemål 4, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

W101: Webbexamination, diagnostiskt test, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0.0 hp, W101: Webbexamination, diagnostiskt test.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, 0101: Lärandemål 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, 0201: Lärandemål 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, 0301: Lärandemål 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, 0401: Lärandemål 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Till lärandemål 1–4 hör en quiz (via webb) och en laboration. För godkänt på respektive lärandemål krävs godkänt på både quiz och laboration.

Slutbetyget bestäms av betyget på skriftlig tentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört diagnostiskt test, moment W101, kommer att förlora sin plats. Lärosätet registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Denna kurs är den första av förkunskapsgivande kurser inom datateknik.
Kursen kan inte ingå i samma examen som någon av kurserna med kod DTAA83, DT013G, DT027G eller DTEA25.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Brookshear J Glenn
 • Titel: Computer Science an overview
 • Upplaga: 12 (GlobalEdition)
 • Kommentar: ISBN: 978-1-292-06116-0