Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Digital Politics - From E-services to Social Media, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK052G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digital politik - från e-tjänster till sociala medier
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-03-14
Fastställd: 2018-04-20
Senast ändrad: 2019-02-22
Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Kursen syftar till att introducera vad digitaliseringen innebär för ett politiskt system. Det gäller både hur interaktionen mellan medborgare, partier och beslutsfattare påverkas av digitala tekniker såväl som hur politiska systems förvaltningar influeras och ändras av digitalisering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Redogöra för digitaliseringens centrala konsekvenser för ett politiskt system.
• Redogöra för teorier om hur digitalisering påverkar politiskt deltagande och representation och kunna ge empiriska exempel på detta.
• Redogöra för teorier om digitaliseringens påverkan på den offentliga förvaltningen och kunna ge empiriska exempel på detta.

Innehåll

Kursen består av tre delar. Den första delen introducerar vad digitaliseringen är och vad fenomenet kan tänkas innebära för det politiska systemet. Den andra delen tar upp frågor om politiskt deltagande och representation, med särskilt fokus på hur medborgares preferenser omvandlas till politiska beslut, och de teorier som hjälper oss att förstå hur dessa processer kan påverkas av digitalisering. Den tredje delen behandlar frågor om digitaliseringens påverkan på förvaltningsmässiga aspekter på politik. På så vis diskuteras exempelvis hur handläggning och implementering av politiska beslut influeras av digitalisering. Genomgående i kursen analyseras hur teknologin kan påverka frågor som makt, representation och oberoende och opartiskhet i relation till samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Obligatoriska seminarier förekommer. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bjereld, Ulf, Blombäck, Sofie, Demker, Marie och Sandberg, Linn
Titel: Digital demokrati? Partierna i en ny tid
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Atlas

Författare/red: Cöster, Mathias, och Westelius, Alf
Titel: Begreppbart - Digitalisering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Riksrevisionen
Titel: Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?
Upplaga: 2016

Artiklar och annat skriftligt material som tillhandahålls motsvarande ca 130 sidor tillkommer.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.