Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp

Gender Studies BA (A), Introduction to Gender Studies A1, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GE010G
Ämne huvudområde: Genusvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till Genusvetenskap A1
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-09-25
Fastställd: 2012-04-04
Senast ändrad: 2018-05-31
Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän introduktion till genusvetenskapliga kunskapsområden samt till hur genus kan utvecklas som ett vetenskapligt perspektiv inom andra vetenskapsområden. Kursen bidrar till att skapa förståelse för hur genus som kunskapsområde växt fram över tid i västerländskt feministiskt tänkande samt att problematisera samtida diskussioner om kön, genus och jämställdhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

­- beskriva hur kön fungerar som grundläggande princip för socialt liv, kultur och vetenskap
­- redogöra för grundläggande genusvetenskapliga och feministiska frågeställningar ­ -problematisera hur kön samvarierar med andra maktrelationer som etnicitet, klass och sexualitet

Innehåll

Kursen innehåller både en allmän introduktion till genusvetenskap som kunskapsområde och en introduktion till hur genus kan ingå som ett perspektiv i andra kunskapsområden. Under kursen introduceras genusvetenskapliga studier där kön och genus grundläggs som begrepp ur ett historiskt perspektiv samt olika begrepp och tolkningsmodeller så som de används i genusvetenskaplig forskning inklusive feministisk­, postkolonial­, och queer­teori. Dessutom behandlas den mångvetenskapliga genusteoretiska kritiken av traditionell modern forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs via ett webbaserat konferensverktyg. Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga examinationer och diskussionsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ambjörnsson, Fanny.
Titel: Rosa, den farliga färgen.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Stockholm, Ordfront

Författare/red: Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David
Titel: Könspolitiska nyckeltexter 1. Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-2002.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Makadam

Författare/red: Arnberg, Klara. Sundevall, Fia. & Tjeder, David.
Titel: Könspolitiska nyckeltexter 2. Från befolkningskris till talibantal 1930-2002.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Makadam

Författare/red: Berg, Martin & Wickman, Jan
Titel: BeGreppbart - Queer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Connell, Raewyn & Pearse, Rebecca
Titel: Om genus
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Göteborg, Daidalos

Författare/red: de los Reyes, Paulina
Titel: Postkolonial feminism: En introduktion. Del 1
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Tankekraft

Författare/red: Gemzöe, Lena
Titel: Feminism
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bilda förlag

Författare/red: Johansson, Anna & Sjöstedt Landén, Angelika
Titel: Berättelsen om det svenska ironiska 1990-talet. I Skratt som fastnar: kulturella perspektiv på skratt och humor. Jönsson, Lars-Eric & Nilsson, Fredrik (red)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lund, Studies in Arts and Cultural Sciences 5

Författare/red: Lundberg, Anna & Werner, Ann
Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Nationella sekretariatet för Genusforskning

Författare: Patterson, Maurice & Elliott, Richard
Artikeltitel: Negotiating Masculinities: Advertising and the Inversion of the Male gaze
Tidskrift: Consumtion Markets & culture
År/Volym/nr/sidor: 2002/5/3/231-249

Författare: Taylor, Jessica
Artikeltitel: Romance and the Female Gaze Obscuring Gendered violence in the Twilight Saga
Tidskrift: Feminist Media Studies
År/Volym/nr/sidor: 2014/14/3/38-84

Författare/red: Tollin, Katharina & Thörnqvist, Maria
Titel: Feminism i rörliga bilder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Artiklar kan komma att läggas till och/eller bytas ut enligt lärares instruktion.