Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Historia AV, Examensarbete, 30 hp

History MA, Essay, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI004A
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-05-04
 • Senast ändrad: 2018-06-12
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva förmåga att självständigt identifiera ett vetenskapligt problem och behandla detta på ett vetenskapligt sätt i skriftlig framställning.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (Se SFS 2006:1053).

De studerande ska dessutom efter genomgången utbildning ha

- förmågan att på grundval av teoretiska insikter och metodologiska färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet genomföra en forskningsuppgift på ett gott vetenskapligt sätt och presentera den i skriftlig framställning.
- kompetens för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och analytisk förmåga.

Innehåll

Den studerande skall författa och vid seminarium försvara en vetenskaplig uppsats. I kursen ingår också uppgiften att genomföra en vetenskaplig opposition av en annan magisteruppsats.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Seminarier och handledning.

Examination

M110: Examensarbete, 30,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom att författaren försvarar sitt examensarbetet vid ett seminarium, genom en oppositionsuppgift samt genom aktivt deltagande vid seminarierna.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Litteratur väljs utifrån examensarbetets innehåll.