Industriell organisation och ekonomi GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp | miun.se

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Industrial Engineering and Management BA (C), Project Based Product Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IG044G
 • Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Projektbaserad produktutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-05-29
 • Fastställd: 2018-06-11
 • Senast ändrad: 2018-06-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Den studerande ska få träning i att i grupp innehållande olika kompetenser arbeta fram en värdeskapande produkt utifrån en problembeskrivning, samt träning i att delta i ett projekt. Projektarbetena sker företrädesvis på uppdrag från externa uppdragsgivare. Det innebär att den studerande vänjer sig med att samarbeta med representanter från industrin samt med studenter som har andra kompetenser.

Lärandemål

Studenten ska kunna:
- i samarbete med andra identifiera behovet av produkter och tjänster
- i samarbete med andra föreslå produkter och utveckla tjänster utifrån användarnas förutsättningar och behov
- delta i kravfångst, samt i formuleringen av kravspecifikationer
- följa projekt enligt motiverad projektstyrningsmodell
- planera och delta i ett projekt inom givna tidsramar
- förstå något om teknikens möjligheter och begränsningar
- presentera sin produkt muntligt och skriftligt
- tillämpa kunskaper från tidigare kurser i ämnet
- göra vissa etiska överväganden

Innehåll

Behovsanalys, problemidentifiering, sökande av kreativa lösningar, konkurrent- och marknadsanalyser, informationsinsamling
Projektplanering
Val av utvecklingsverktyg
Utveckling av kravspecifikationer
Utveckling av användartester
Utförande av för projektet relevanta ekonomiska analyser
Dokumentation och presentation

Behörighet

Minst två års högskolestudier eller motsvarande 100 hp, varav 40 hp inom huvudområdet eller näraliggande huvudområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenten jobbar i en projektgrupp som handleds av extern handledare samt av universitetet utsedd handledare. Seminarier hålls löpande under kursen och avslutas med att en produkt/tjänst presenteras på ett slutseminarium.

Examination

P101: Projektupptakt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P201: Projektupptakt, examineras i grupp, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P301: Projekt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P401: Projekt, examineras i grupp, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1.5 hp, P101: Projektupptakt
Val av projekt, studiebesök*, aktivt deltagande i gruppmöten och skriva avtal.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P201: Projektupptakt, examineras i grupp.
Skriftlig projektplan och seminarier*.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, P301: Projekt
Aktivt deltagande i gruppmöten och skriftliga inlämningsuppgifter.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

6.0 hp, P401: Projekt, examineras i grupp.
Seminarier* och skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd

*) Ersättningsuppgift finns i form av skriftlig inlämningsuppgift

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört alla delar i P101 och P201 kommer att förlora sin plats. Lärosätet registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IG039G.

Litteratur

Studenterna söker för gruppen relevant material

Sidan uppdaterades 2022-07-14