Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp

Public Health Science MA, Community Planning and Risk Assessment, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH022A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Samhällsplanering och riskbedömning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-28
Fastställd: 2012-12-12
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-01-02

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper om hot mot och risker för folkhälsan i det moderna samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
- kunna beskriva riskbegrepp samt kunna identifiera och analysera betydelsen av hot och risker i samhället
- självständigt kunna bedöma och värdera risker av möjliga nutida- och framtida hot mot folkhälsan samt relatera dessa till tänkbara åtgärder
- självständigt förhålla sig till hälso- och säkerhetsfrämjande strategier vid hot mot och risk för folkhälsan
- självständigt identifiera och hantera etiska frågeställningar av betydelse för hälso- och säkerhetsfrämjande arbete i samhället

Innehåll

- Riskbegrepp och riskbedömning ur ett folkhälsoperspektiv
- Nationella och internationella hot mot och risker för folkhälsan i dagens samhälle samt i ett framtidsperspektiv
- Samhällets hälso- och säkerhetsfrämjande strategier, befogenheter och styrdokument
- Samhällets krisberedskap, samverkan och aktörer

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng kurser på avancerad nivå i folkhälsovetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. En introduktionsdag kan erbjudas på Campus vid kursstart. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna tar sin utgångspunkt i den studerandes erfarenhet och bygger på dennes ansvar samt ett aktivt kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp, som följs upp i gruppdiskussioner via lärplattformen. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Moment 1 till 3 examineras genom skriftligt deltagande i webbaserade
diskussionsforum på lärplattformen.
Moment 4 examineras genom fullgörandet av en individuell skriftlig rapport.

Moment 1: Riskbegrepp och riskbedömning 1,5 hp. Betygsskala G-U
Moment 2: Internationella hot mot och risker för folkhälsa 2,0 hp. Betygsskala G-U
Moment 3: Samhällets strategier 1,0 hp. Betygsskala G-U
Moment 4: Individuell skriftlig rapport 3,0 hp. Betygsskala A-F


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Baum, F.
Titel: The New Public Health
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Kursivt Part 1-4.

Författare/red: Carlsson-Kanyama, A., Dreborg, K-H., Hedberg, L. & Jonsson, D.
Titel: Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Rapport R 2006:04
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Statens folkhälsoinstitut
Webbadress: www.fhi.se/publikationer
Kommentar: Tillgänglig 2012-11-13 genom http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsokonsekvensbedomning-i-risk--och-sarbarhetsanalyser/

Författare/red: Olofsson, A. & Öhman, S. (red.)
Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer

Referenslitteratur

Författare/red: Laflamme, L., Svanström, L. & Schelp, L. (Eds.)
Titel: Safety Promotion Research: A Public Health Approach to Accident and Injury Prevention
Upplaga: 1999
Förlag: Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine
Webbadress: http://www.ki.se/phs/info/
Kommentar: Finns tillgänglig genom bibliotek alternativt beställs genom Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för Socialmedicin, Norrbacka, 171 76 Stockholm