Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp

Psychology, MA, Emotion and Cognition, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS055A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och kognition
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-09
 • Fastställd: 2016-09-16
 • Senast ändrad: 2018-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-28

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en djupare förståelse för samspelet mellan emotionella och kognitiva processer, samt att ge en översiktlig kartläggning över detta mycket breda och mångfacetterade forskningsfält.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva skeenden i vilka samspelet mellan emotionella och kognitiva processer påverkar individens sätt att ta in och bearbeta information, likväl som hur det påverkar individens beteende och högre kognitiva funktioner.
• kunna ge en övergripande beskrivning av forskningsfältet.

Färdigheter och förmåga
• kunna relatera aktuella forskningsmetoder till relevanta teorier.
• kunna identifiera och diskutera kritiska frågor inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera forskningsmetoder som används i relation till frågeställning och teoretiska antaganden.

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion av teoretiska aspekter rörande samspelet mellan emotion och kognition med betoning på en översiktlig kartläggning av forskningsfältet. Mer fundamentala, och kanske kontroversiella, ämnen (så som medvetande, autonomi och definitionsproblematik) kommer att diskuteras djupare med utgångspunkt i olika teoretiska antaganden.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS055A, Emotion och kognition MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen lärandemål examineras både skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: De Houwer, J., & Hermans, D. (Eds)
 • Titel: Cognition & Emotion, Reviews of current research and theories.
 • Förlag: Psychology Press Ltd.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.
Övrig information
Kursen ges på engelska.