Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp

Psychology, MA, Research method II, Research Methods in Emotion Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS058A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-09-09
 • Fastställd: 2016-11-11
 • Senast ändrad: 2018-11-09
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-20

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap gällande de olika metoder som används inom emotionsforskning. Dels metoder för att framkalla emotionella reaktioner, och dels metoder för att evaluera dessa reaktioner med hjälp av självskattningsinstrument, observationer och psykofysiologiska mått.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för de mest använda metoderna för att framkalla emotionella reaktioner
• Redogöra för de mest kända instrumenten för att mätta och evaluera emotionella reaktioner

Färdigheter och förmåga
• Utifrån olika studiers syfte kunna välja relevanta instrument och metoder
• Diskutera fördelar och begränsningar med olika instrument och metoder
• Tillämpa det på en specifik studie som varje student ska planera utifrån sitt intresseområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Jämföra olika instrument och kunna resonera kring metodologiska fördelar och nackdelar
• Reflektera kring sambandet mellan syfte, metod samt tolkning av resultat

Innehåll

Metoder som brukar användas för att framkalla emotioner (till exempel bilder, filmer, text, musik) presenteras och diskuteras. Under kursen introduceras även de mest använda instrumenten för evaluering av emotionella reaktioner, nämligen självskattningsskalor, observationsprotokoll, och psykofysiologiska mått. Utifrån givna exempel på studier ska olika metoder konfronteras och metodologisk granskas.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS058A, Forskningsmetod II, emotionspsykologi, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hugdahl, K.
 • Titel: Psychophysiology: The Mind-Body Perspective.
 • Förlag: Harvard University Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: James A. Coan & John J. B. Allen (Eds.)
 • Titel: Handbook of emotion elicitation and assessment.
 • Förlag: Oxford: Oxford University Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.
Övrig information
Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp, ges som en direkt fortsättning på kursen Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp. Därav är det vikt att forskningsmetod I är avslutad och klar före forskningsmetod II påbörjas.

Kursen ges på engelska.