Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursplan för Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp

Tourism Studies BA (B) Strategies in Destination Development, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR057G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Strategiska faktorer för destinationsutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-09-25
 • Fastställd: 2015-09-29
 • Senast ändrad: 2018-11-13
 • Giltig fr.o.m: 2018-11-13

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett destinationsperspektiv öka studenternas kunskaper om de förutsättningar, villkor och strategier som möter turistnäringens intressenter i en allt mer globaliserad och föränderlig värld. Kursen syftar vidare till att ge fördjupad kunskap i form av ett självständigt projektarbete inom ett för kursen relevant tema.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten kunna:

- Formulera en problemställning och under överinseende av handledare driva ett projektarbete som uppvisar god vetenskaplig kvalité

- Tillägna sig en djupare förståelse, kunskap och insikt kring destinations-utveckling utifrån olika perspektiv och tillämpa detta på ett självständigt sätt.

- Kritiskt kunna förhålla sig till förvärvade kunskaper och insikter genom väl underbyggda argument och systematiska tolkningar som främjar dels en hög grad av självständighet i tanke och arbetssätt, dels förmågan att kommunicera egna bedömningar inom såväl akademi och näringsliv som offentliga miljöer.

- Beskriva, utveckla och designa affärsmodeller och organisationsstrukturer

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om turistnäringens utveckling i ett ned ifrån och upp perspektiv kopplat till nationella och internationella omvärldsförändringar. Studenten kommer att arbeta i projektform med problem och frågor som är aktuella för turistnäringen utifrån olika perspektiv; företagets, destinationens och samhällets. Vidare konkretiseras frågor kring företagande och utveckling av affärsmodeller och organisationsstrukturer.

Projekten kan bedrivas i samarbete med partners i turist-näringen, offentliga aktörer och forskare. Kursen utgår från vad som driver framgångsrika destinationer och turistföretag och vilka kritiska faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. Bland dessa kritiska faktorer återfinns inslag såsom företagandets villkor, e-turism och evenemangsutveckling.

Speciell vikt läggs vid mötet mellan turister och näring utifrån samspelet mellan besökare och reseanledning och utbudssidans företag och aktörer i deras ambition att trygga lönsamhet, väl-stånd och välfärd. Studentens val av eget fördjupningsområde spelar en central roll för kursens utformning.

Kursen består av två delar om vardera 7,5 hp och projektrapporten skrivs under kursens avslutande del.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) minst 22,5hp samt kursen KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik 7.5hp eller motsvarande samhällsvetenskaplig metodkurs om minst 7.5hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt innehåller olika inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas såväl individuellt som i grupp. Handledning i samband med projektarbete.

Projektarbetet ska skrivas i par eller i grupp och i samband med projektarbetet kan delar av kursen läsas på distans. Obligatoriska moment förekommer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till dator och internet.

Examination

Kursen examineras genom dels en individuell examination, dels en projektrapport som skrivs i par eller i grupp, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Butler, Richard
 • Titel: The Tourism Area Life Cycle Volume 1
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Butler, Richard
 • Titel: The Tourism Area Life Cycle Volume 2
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: Valda delar av boken.
 • Författare/red: Viken, Arvid & Granas,Brynhild
 • Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Red. Alan A Lew, C. Michal Hall & Allan M. Williams
 • Titel: The Wiley Companion to Tourism
 • Förlag: Wiley
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: Kan finnas som e-bok
 • Författare/red: Red. Tazim Jamal & Mike Robinsson
 • Titel: The Sage Handbook of Tourism Studies
 • Förlag: Sage Publication
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ritchie, J.R. Brent & Crouch, Geoffrey
 • Titel: The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective
 • Förlag: CABI Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
I kursen ingår även ett kompendium dvs. ytterligare litteratur tillkommer.
Övrig information
Kursen ingår i programmet Turism och destinationsutveckling, 180hp.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.