Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Business Administration GR (B), Method, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ097G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2018-11-19
Giltig fr.o.m: 2019-01-13

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om forskningsprocessen, skilda vetenskapliga teorier samt tillämpningen av olika metoder för datainsamling och analys.

Lärandemål

Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs:
- vara orienterade om olika vetenskapsteoretiska synsätt.
- känna till huvuddragen i olika kvalitativa och kvantitativa metoder för
datainsamling och analys.
- ha förvärvat kunskaper om problematiseringsprocessen.
- ha skaffat sig förståelse för hur tidigare kunskaper kan användas som
grund för insamling och bearbetning av empirisk information.
- ha erhållit förståelse för sambandet mellan problem, syfte, teoretisk referensram,
metod och slutsatser.
- känna till hur skilda slags studier påverkar hur vetenskapliga rapporter bör
utformas
- kunna formulera och använda relevanta sökstrategier för sökning av artiklar där olika vetenskapsteoretiska metoder och synsätt tillämpas

Innehåll

Kursen orienterar om några olika vetenskapsteoretiska synsätt och konsekvenser av dessa för undersökningsarbetet. Skilda forskningsdesigner, datainsamlingsmetoder och analysmetoder presenteras och jämförs. Forskningsprocessens olika stadier behandlas genom att ett ämne väljs och formuleras i en problematiseringsprocess och en undersökningsplan upprättas där sökning av relevant litteratur för det valda ämnets ingår.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bryman, A. & Bell, E.
Titel: Företagsekonomiska forskningsmetoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Merriam, S B.
Titel: Fallstudien som forskningsmetod
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Trost, J.
Titel: Enkätboken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Stukat, S.
Titel: Statistikens grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, T.
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.