Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp

Swedish as a Second Language Ba (A), Learning and Developing a Second Language A4, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SS004G
Ämne huvudområde: Svenska som andraspråk
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-12
Fastställd: 2017-08-24
Senast ändrad: 2018-11-13
Giltig fr.o.m: 2019-01-14

Syfte

Kursens huvudsakliga syfte är att ge den studerande kunskaper om andraspråksinlärning och flerspråkighet. Kursen ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A1 med inriktning på fonologi och språksociologi, A2 med inriktning på grammatik och A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för teorier och modeller för andraspråksinlärning,
- redogöra för andraspråksinlärning i ett didaktiskt perspektiv,
- redogöra för inlärarspråkets variation och utveckling,
redogöra för interaktionens roll vid andraspråksinlärning
Färdighet och förmåga
- identifiera, definiera och tillämpa centrala begrepp inom andraspråksforskning,
- tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande,
- muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera och reflektera kring olika metoder för språkundervisning.

Innehåll

Kursen har en huvudsaklig inriktning på andraspråksinlärning. Fokus ligger på hur ett andraspråk lärs in och vilka faktorer som påverkar språkinlärningen. Begrepp som interimspråk, övergeneraliseringar, kodväxling och transfer problematiseras under kursens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursens huvudsakliga inriktning är på ämnet svenska som andraspråk i skolan och andraspråksinlärning samt -utveckling. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Examinerande moment ingår i samtliga fyra träffar varför närvaro är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom examinerande skriftliga och muntliga uppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt en skriftlig tentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, Lars-Gunnar
Titel: Språktypologi och språksläktskap
Upplaga: 2001
Förlag: Liber

Författare/red: Flyman Mattsson, Anna
Titel: Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
Upplaga: 2017
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Gibbons, Pauline
Titel: Stärk språket - Stärk lärandet
Upplaga: 2006
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hajer Maaike & Meestringa Theun
Titel: Språkinriktad undervisning. En handbok.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Hallgren & Fallgren

Författare/red: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red)
Titel: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Läses enligt lärarens anvisningar.

Stencilerat material samt ett valbart alternativ i samråd med läraren.