Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Business Administration Ba (C), Accounting and Auditing Theory, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ098G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Redovisnings- och revisionsteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2018-11-19
Giltig fr.o.m: 2019-01-13

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om redovisningsteorier, redovisningsprinciper och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- redogöra för konceptuella ramverk och andra teoretiska utgångspunkter
som ligger till grund för externredovisningens utformning
- beskriva och analysera olika redovisningsteorier och hur dessa kan förhålla sig till varandra och till redovisning i praktiken
- beskriva och analysera grundläggande teoretiska utgångspunkter avseende revision.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning och Externredovisning och räkenskapsanalys. I kursen förs fördjupade resonemang om redovisningsteorier om redovisningsprinciper. Vidare behandlas det konceptuella ramverk som ligger till grund för redovisningens utformning och innehåll. I revisionsavsnittet avhandlas teoretiska aspekter på revisionens funktion och dess roll i samhället. I anslutning härtill behandlas revisorernas roll, uppgifter och ansvar i ett vidare sammanhang. Inom ramen för kursen görs kopplingar till internationell och nationell normgivning avseende såväl redovisning som revision. I kursen ingår praktik om förutsättningarna så tillåter.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B). Dessutom krävs 22,5 hp redovisningsinriktade kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
Titel: Financial Accounting Theory: European Edition
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill

Författare/red: Nilsson, S.
Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Fars samlingsvolym - redovisning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: FAR Akademi

Titel: Fars samlingsvolym - revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: FAR Akademi

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.