Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Kursplan för Historia GR (B), 30 hp

History BA (B), 30 Cedits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI002G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2018-11-16
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper inom några tematiska områden. Kursen syftar också till att ge den studerande insikt i historieämnets forskningsprocess, genom historiografisk orientering, teoretiska och forskningsmetodiska studier samt i arbetet med en egen mindre forskningsuppgift.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs

- kunna analysera historiska sammanhang och processer genom fördjupade studier i några betydelsefulla problemområden
- redovisa grundläggande insikter om historiografi och historisk teori och metod
- kunna insamla, kritiskt värdera och metodiskt bearbeta historiskt källmaterial
- tillämpa ovanstående förvärvade kunskaper i författandet av en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning.

Innehåll

Denna kurs är en fortsättningskurs på grundnivå i historia.

Kursen är indelad i följande moment:

Moment 1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng (Theme-centred course,
7,5 ECTS-credits)
Momentet innebär studium av något tematiskt upplagt problemområde. Fördjupning och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.

Moment 2. Teori och metod, 7,5 högskolepoäng (Theory and method, 7,5 ECTScredits)
Momentet innebär ett översiktligt studium av användandet av teorier och metoder
i historievetenskapen. I momentet ingår metodövningar och
diskussionsseminarier.

Moment 3. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng (Essay assignment, 7,5 ECTS-credits)
Den studerande skall författa och vid ett seminarium försvara en vetenskaplig
uppsats. I momentet ingår också uppgifterna att aktivt delta i seminarier och att opponera på en medstuderandes
uppsats. Vidare ingår en kurs i informationssökning.

Moment 4. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng (Advanced themecentred
course, 7,5 ECTS-credits)
Momentet innebär studium av något tematiskt upplagt problemområde. Fördjupning och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
minst 15 hp från kursen Historia GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Deltagande vid seminarier, redovisningar och gruppövningar är obligatoriskt.

För kursen HI002G Historia GR (B), helfart NML (Campus) äger all undervisning rum på campus Sundsvall.

För kursen HI002G Historia GR (B), 30 hp, helfart IT-distans äger all undervisning rum över nätet.

Examination

M130: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M235: Teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M335: Uppsatskurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M435: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker via seminarier, redovisningar och PM-skrivande.

Moment 2. Teori och metod, 7,5 högskolepoäng
Examination sker via seminarier samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Moment 3. Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker genom bedömning av uppsatsen, opposition och seminariearbetet i övrigt.

Moment 4, Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Examination sker via seminarier, redovisningar och PM-skrivande.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 2
 • Författare/red: Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna
 • Titel: Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018
 • Författare/red: Lindkvist, Thomas (red)
 • Titel: Metodövningar i historia. Historisk teori, metod och källkritik. 2
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1996 och senare
 • Kommentar: 222 sidor
 • Författare/red: Thurén, Thorsten
 • Titel: Källkritik
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: 2013 och senare
 • Kommentar: 255 sidor
Delkurs 1: Fördjupning och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.
Delkurs 2: Ytterligare litteratur om ca 250 sidor tillkommer.
Delkurs 3: Litteratur fastställes i samråd med läraren/handledaren.
Delkurs 4: Fördjupning och litteratur meddelas i anslutning till undervisningen.
Övrig information För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.