Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Intersectional Perspectives on Migration and Risk, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO078G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Intersektionella perspektiv på migration och risk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-02
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2018-11-30
Giltig fr.o.m: 2019-04-01

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om intersektionella perspektiv på migration och risk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva teoretiska perspektiv på migration och risk,
- identifiera och diskutera olika perspektiv på migration och risk utifrån intersektionella perspektiv,
- analysera de betydelser som olika former av kategorisering får för flyktingmigranters livsvillkor.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. Kursen fokuserar också på hur olika risker skapas i relation till sociala kategoriseringar såsom etnicitet, klass och kön, samt även medborgarskap, ålder och sexualitet, och vilka konsekvenser detta får i relation till framförallt flyktingmigranters livsvillkor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga tentamina. Obligatoriska moment förekommer.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Castles, Stephen
Artikeltitel: Global Perspectives on Forced Migration
Tidskrift: Asian and Pacific Migration Journal
År/Volym/nr/sidor: 2006/15/1/7-28

Författare/red: Fiddian-Qasmieyh, Elena, Loescher, Gil and Long, Kate
Titel: The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press

Författare: Forced Migration Review
Artikeltitel: Destination Europe
Tidskrift: Forced Migration Review
År/Volym/nr/sidor: 2016/51

Författare/red: IDMC
Titel: Global Report on Internal Displacement
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Internal Displacement Monitoring Centre/Norwegian Refugee Council

Författare: Olofsson, Anna, Zinn, Jens O., Griffin, Gabrielle, Giritli Nygren, Katarina, Cebula, Andreas & Hannah-Moffat, Kelly
Artikeltitel: The mutual constitution of risk and inequalities: intersectional risk theory
Tidskrift: Health, Risk & Society
År/Volym/nr/sidor: 2014/16/5/417-430

Författare/red: UNHCR
Titel: Global Appeal
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: UNHCR

Författare: Williams, Allan M. & Baláž, Vladimir
Artikeltitel: Migration, Risk, and Uncertainty: Theoretical Perspectives
Tidskrift: Population, Space and Place
År/Volym/nr/sidor: 2012/18/2/167-180

Författare: Yuval-Davis, Nira
Artikeltitel: Intersectionality and feminist politics
Tidskrift: European Journal of Women's Studies
År/Volym/nr/sidor: 2006/13/3/193-209

Författare: Zetter, Roger
Artikeltitel: More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization
Tidskrift: Journal of Refugee Studies
År/Volym/nr/sidor: 2007/20/2/172-192

Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.