Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion, 7,5 hp

Nursing Science, MA, Bladder and Bowel Dysfunction, Care and Treatment, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM023U
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Medicin 50%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2019-01-07
Senast ändrad: 2019-01-07
Giltig fr.o.m: 2019-01-14

Syfte

Kursen syftar till att ge den legitimerade sjuksköterskan fördjupad kunskap om blås- och tarmdysfunktion (inkontinens). Kunskap och färdighet om basal utredning, förebyggande åtgärder och omvårdnad hos kvinnor och män för att få rätt att förskriva inkontinenshjälpmedel vid vissa inkontinenstillstånd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för urogenital och rektal anatomi och fysiologi och de vanligas förekommande diagnoserna och deras orsaker hos kvinnor och män
- Beskriva de konsekvenser som blås- och tarmdysfunktion medför såväl fysiskt, som psykiskt och sociokulturellt hos kvinnor och män
- Främja individens egen förmåga att förstå och på ett meningsfullt sätt hantera sin blås- och tarmdysfunktion
- Redogöra för lämpliga inkontinenshjälpmedel ur individuellt och samhällsekonomiskt perspektiv
- Redogöra för gällande lagstiftning och förordningar som är förenade med förskrivning av inkontinenshjälpmedel
- Tillämpa dessa kunskaper för att förebygga uppkomst av blås- och tarmdysfunktion
- Tillämpa dessa kunskaper i basal utredning, behandling och dokumentation vid blås- och tarmdysfunktion
- Förskriva inkontinenshjälpmedel
- Värdera, motivera och försvara valda ställningstaganden och åtgärder
- Kunna söka, granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer

Innehåll

Inom ramen för sjuksköterskans kompetensområde innehåller kursen en fördjupning i:
- Urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
- Basal utredning, behandling samt utvärdering av blås- och tarmdysfunktion
- Förebyggande åtgärder
- Omvårdnad vid blås- och tarmdysfunktion
- Lagstiftning och gällande förordningar
- Gällande kvalitetsindikatorer på Socialstyrelsen kring blås- och tarmdysfunktion
- Ekonomiska aspekter
- Bedömning av behov och val av inkontinensmaterial samt förskrivning
- Dokumentation

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs med fördröjd studietakt (kvartsfart) och är upplagd som distansstudier med fyra planerade sammankomster om en till två dagar vardera. En sammankomst ligger i början av kursen med introduktion och föreläsningar, två under kursens gång samt en i slutet av kursen med seminarium och examination. I perioden mellan träffarna bedriver studenten egna studier. Kommunikation mellan lärare och studenter sker genom en internetbaserad studieplattform.

Examination

Studenten examineras individuellt och i grupp med skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier. Slutlig examination sker i form av ett seminarium med presentation, reflektion och diskussion.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hellström, A-L. & Lindehall, B.
Titel: Uroterapi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hultén, L., Nordgren, S., Öresland, T.
Titel: Fekalinkontinens – ett gömt problem
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Janssen Cilag AB

Författare/red: Klang Söderkvist, B. (red)
Titel: Patientundervisning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Raadu, G.
Titel: Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se

Författare/red: Statens beredning för medicinsk utvärdering
Titel: Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre – en systematisk litteraturöversikt, SBU-Rapport 219, 2013
Webbadress: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-urininkontinens-hos-aldre-och-skora-aldre/

Författare/red: Statens beredning för medicinsk utvärdering
Titel: Behandling av urininkontinens, SBU-Rapport 143, 2000
Webbadress: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-urininkontinens/

Författare/red: Willman, A., Stoltz, P., Bathsevani, C.
Titel: Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studenlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem
Webbadress: www.sinoba.se

Titel: Nätverket för blås- och tarmdysfunktion
Webbadress: www.nikola.nu

Författare/red: Hahn, I., Myrhage, R.
Titel: Basfaktakompendium, Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Ana Komp AB
Kommentar: Finns ej längre att köpa, finns på landets bibliotek

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.