Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO051G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Risker och kriser i samhället
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%
Naturvetenskap 30%
Vård 30%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2018-12-06
Giltig fr.o.m: 2019-01-16

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala
fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på risker och kriser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
för moment 1, Sociologisk introduktion,
- beskriva sociologiämnets kunskapsområde, uppkomst och utveckling
- redogöra för ämnets centrala teoririktningar och begrepp
- identifiera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och -förändringar med hjälp
av sociologiska begrepp och teorier.

för moment 2, Sociologisk metod,
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga grundläggande
statistiska metoder
- identifiera och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

för moment 3, Samhälle och risk,
- beskriva den historiskt samhälleliga betydelsen av risk och ge exempel på
samhällsområden där risk spelat en viktig roll
- redogöra för moderna sociologiska teorier och teoririktningar om risker och kriser
- förklara och diskutera riskers och krisers betydelse för samhället och dess invånare.

för moment 4, Grupp, individ och risk,
- beskriva socialpsykologiska teorier samt redogöra för teoribildningar kring individ, vardag och riskuppfattningar
- exemplifiera och förklara hur socialpsykologisk teori kan tillämpas på risk- och
krisfrågor
- förklara och diskutera skillnader i hur människor uppfattar, hanterar och lever med risker.

Innehåll

Moment 1. Sociologisk introduktion. 7,5 högskolepoäng
Momentet introducerar sociologi som ämne. Centrala begrepp, teoririktningar och ämnesomfattning behandlas. Därtill introduceras samhällsvetenskaplig riskforskning samt vetenskapligt kritiskt tänkande.

Moment 2. Sociologisk metod, 7,5 högskolepoäng (kvantitativ)
Momentet beskriver forskningsprocessen med tonvikt på problemformulering, hypotesprövning, urval, insamling, behandling och analys av data. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska problem inom olika vetenskapstraditioner. Innehållet omfattar:
- forskningsprocessens olika delar
- vetenskapsteori
- kvalitativ och kvantitativ metod
- grundläggande statistik
- skriftlig rapportering av statistiska analyser

Moment 3. Samhälle och risk. 7,5 högskolepoäng
Utifrån sociologiska perspektiv och teorier behandlas riskers och krisers betydelse för samhället och dess invånare. Kursen innehåller en genomgång av den samhälleliga betydelsen av risk genom historien och i det moderna samhället.

Moment 4. Grupp, individ och risk. 7,5 högskolepoäng
Delkursen introducerar socialpsykologisk teori och och individorienterade perspektiv på risk. Utifrån dessa perspektiv diskuteras hur människor reagerar på, upplever och resonerar om risker som en del av deras vardag. Särskilt fokuseras hur förutsättningar, behov och sårbarheter för olika individer och grupper påverkar hur man uppfattar, hanterar och lever med risker.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på campus med stöd av kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuella skrivningar och muntliga tentamen och skriftliga framställningar individuellt eller i grupp. Obligatoriska uppgifter och sammankomster förekommer.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Phillip
Titel: Sociologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hedenius, Anna, Björk, Sofia & Gréen, Shmulyar
Titel: Feministiskt tänkande och sociologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.)
Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Moment 2

Författare/red: Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran
Titel: Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Field, Andy
Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Moment 3

Författare/red: Beck, Ulrich
Titel: Risksamhället: på väg mot en annan modernitet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Daidalos

Författare/red: Bernstein, Peter L.
Titel: Against the Gods. The remarkable Story of Risk.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wiley

Författare/red: Douglas, Mary & Wildavsky, Aaron
Titel: Risk and culture : an essay on the selection of technological and environmental dangers
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Univ. of California Press, cop

Författare/red: Giddens, Anthony
Titel: Modernitetens följder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Moment 4

Författare: Finucane, Melissa., Slovic, Paul., Mertz, C.K., Flynn, James & Satterfield, Theresa A.
Artikeltitel: Gender, race, and perceived risk: The 'white male' effect
Tidskrift: 2000/2/2/159-172
År/Volym/nr/sidor: Health, Risk & Society

Författare/red: Johansson, Thomas & Lalander, Philip
Titel: Vardagslivets socialpsykologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare: Lupton, Deborah
Artikeltitel: Risk and emotion: towards an alternative theoretical perspective
Tidskrift: 2013/15/8/634-647
År/Volym/nr/sidor: Health, Risk & Society

Författare: Olofsson, Anna & Rashid, Saman
Artikeltitel: The white (male) effect and risk perception: can equality make a difference?
Tidskrift: 2011/31/6/1016-1032
År/Volym/nr/sidor: Risk Analysis

Författare/red: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.)
Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare: Slovic, Paul
Artikeltitel: Perception of Risk
Tidskrift: 1087/236/4799/280-285
År/Volym/nr/sidor: Science

Författare/red: Tulloch, John & Lupton Deborah
Titel: Risk and Everyday life
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage

Till samtliga delkurser kan artiklar tillkomma och bytas ut enligt lärares anvisningar.